HFE gen_DNA(Leu,B)
HFE gen (DNA(Leu,B); seq.var. [-] PCR)

Lokální kód: 877 Zkratka: HFE
Kód VZP rutina: 94955 Statim:
Kód NČLP 18051

Princip stanovení PCR a Fragmentová analýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Dle počtu vzorků, max. 4 týdny
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Nejedná se o statimové vyšetření

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Vyšetření je provedeno pouze s vyplněným informovaným souhlasem - F170 IKEM Souhlas vyšetřovaného (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 24 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby byl vzorek zmražen a rozmražen pouze jednou.

+ kód SZV 94235 - IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN (DNA, RNA) Z MALÉHO MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZORKU A OMEZENÝM VÝTĚŽKEM
Základní informace k analytu:

Klinická indikace:

·          Pacienti s HH

·         Identification of carriers in affected families Pacienti s ranými příznaky HH

·          Identifikace nosičů v postižených rodinách

·          Diferenciální diagnostika chronické virové hepatitidy a poškození jater vyvolané alkoholem

 

Gen: HFE High Ferritin

Chromozomální lokalizace: 6p22.2, MIM: 235200

Specifikace vyšetřovaných mutací:

       HFE , 6p22.2:   C282Y, c.845G>A, rs 1800562

                                     H63D , c. 187 C>G, rs 1799945

                                     a S65C, c.193 A>T, rs 1800730

 

Formát výsledku:

pro C282Y, H63D a S65S: bez mutace

heterozygot

homozygot

 

Dědičná hemochromatóza

Hereditární hemochromatóza (HH) je běžná autozomálně recesivní porucha metabolismu železa, vede k postupnému hromadění železa. Nadbytek železa je uložen v různých orgánech, které vedou k nevratnému poškození epitelu, zejména v játrech a slinivce břišní.Mezi příznaky patří cirhóza jater, kardiomyopatie, hepatomy, cukrovka, artritida a hypogonadotropní hypogonadismus. Klasická hemochromatóza, nebo typ 1 HH, je způsobena mutací v genu HFE na chromozomu 6p22.2. Více než 80% pacientů HH nesou homozygotní C282Y mutaci. Kromě toho zvýšené riziko vzniku HH bylo také prokázáno u osob, kde je přítomná sloučená heterozygozita C282Y / H63D, nebo S65C / C282Y.

 

Diagnostika a léčba

Potvrzující diagnostické testy pro diagnostikování nebo vyloučení HH by měly být provedeny u symptomatických jedinců s biochemickými známkami přetížení železem. Včasná diagnóza je velmi důležitá, protože může dojít k vážným následkům tohoto onemocnění, pokud se neléčí. Odstranění přebytečného železa pomocí terapeutických flebotomií snižuje nemocnost a úmrtnost v případě zavedení léčby v časném průběhu onemocnění. Potvrzující DNA testy by měly být (dle dopor. postupu ČHS ) provedeny u symptomatických jedinců s biochemickými známkami přetížení železem: http://www.ces-hep.cz/file/326/doporuceny -postup-chs-hemochromatoza.pdf

 

Genetické pozadí

Gen HFE kóduje protein, který se váže na transferinový receptor (TFR), redukuje jeho afinitu (vazebnou sílu) pro železo-nesoucí transferin, tím reguluje akumulaci železa v tkáni. Nejčastější bodová mutace C282Y způsobuje záměnu cysteinu za tyrozin v poloze 282 a v evropské bělošské populaci se vyskytuje v heterozygotním stavu asi u 10% lidí, jeden ze čtyř set obyvatel je homozygot C282Y.

Druhá mutace H63D způsobuje záměnu histidinu za kyselinu asparagovou v poloze 63. Asi 25% evropské populace je heterozygotních pro tuto mutaci a jeden ze sto třiceti obyvatel je homozygot. Onemocnění se projevuje v homozygotním stavu, nebo v kombinaci s C282Y.

Další mutace, S65C (záměna serinu za cystein v poloze 65), se vyskytuje v heterozygotním stavu asi u 1,5% lidí. Onemocnění se projevuje v homozygotním stavu nebo v kombinacích s předchozími mutacemi.

V genu HFE se vyskytují ještě další bodové mutace, které však, zdá se, nemají zásadní vliv na funkci proteinu.