ApoE gen_DNA(Leu,B)
ApoE gen (DNA(Leu,B); seq.var. [-] PCR)

Lokální kód: 878 Zkratka: ApoE
Kód VZP rutina: 94953 Statim:
Kód NČLP 18049

Princip stanovení RT-PCT
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Dle počtu vzorků, max. 4 týdny

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Vyšetření je provedeno pouze s vyplněným informovaným souhlasem - F170 IKEM Souhlas vyšetřovaného (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 24 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby byl vzorek zmražen a rozmražen pouze jednou.

+ kód SZV 94235 - IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN (DNA, RNA) Z MALÉHO MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZORKU A OMEZENÝM VÝTĚŽKEM
Základní informace k analytu:

Klinická indikace:

 

  • Posouzení kardiálního rizika- výběr léčby osob s kardiovaskulárním onemocněním

alela E4 byla shledána jako významný a nezávislý (na věku, pohlaví a aterosklerotickém onemocnění) prediktivní faktor pro vývoj aortální stenózy,

kombinace E4 alely a kouření či alkoholismus – výrazně  zvyšuje riziko infarktu myokardu

 

  • Potvrzení -  diagnostika hyperlipoproteinémie III (Familiární dysbetalipoproteinémie)

známky dědičné predispozice k zvýšené hladině cholesterolu a triacylglycerolů, nebo v případě výskytu žlutavých ložisek na kůži nazývaných xantomy

 

  • Diagnostika- pacient s klinickými příznaky Alzheimerovy choroby

známky progresivní demence

 

Formát výsledku:

E33 (e3/e3) – negativní = wild type = nemutovaný homozygot

E22, (e2/e2), E44 (e4/e4 ) – mutovaný homozygot

E23(e2/e3), E34 (e3/e4), E24 (e2/e4) – heterozygot

 

ApoE , 19q13.2 : *dle standardizované nomenklatury HGVS:

           alela E3.. p.130C a p.176R , ApoE c.526C, c.388T 

           alela E2..p. 130C, p.176R>C, c. 526C>T, rs7412: NM_000041.2(APOE):c.526C>T (p.Arg176Cys)

           alela E4.. p.130C>R, p.176R, c. 388T>C, rs429358: NM_000041.3(APOE):c.388T>C (p.Cys130Arg)

 

Gen: Apolipoprotein E

Chromozomální lokalizace: 19q13.2

MIM: 107741

 

Apolipoprotein E je cholesterol transportující protein, který tvoří důležitou součást VLDL, HDL a chylomikronů, a slouží jako ligand pro vazbu na buněčné receptory zejména v játrech a mozkové tkáni. Je jednoznačně prokázaný jeho vztah k hladinám cholesterolu.

 

Genetické pozadí a klinické aplikace:

Gen ApoE se vyskytuje ve třech kodominantních alelách označených jako e2, e3 a e4, které kódují odpovídající izoformy proteinu, lišící se jedinou aminokyselinou na pozicích 112 (*130) a 158 (*176).

 Alela e3 je nejčastější v populaci a kóduje izoformu proteinu E3 obsahující v pozici 112(*130)  cystein a v pozici 158(*176) arginin, izoforma E2 obsahuje v obou pozicích cystein a izoforma E4 obsahuje v obou pozicích arginin.

 

Izoforma E2 má k lipoproteinovým receptorům pouze 2% afinitu oproti variantám E3 a E4, což způsobuje zvýšenou hladinu triacylglycerolů v plazmě, proto nejsou z oběhu dostatečně odstraňovány lipoproteinové zbytky.

U některých E2 homozygotů dochází v závislosti na vlivu dalších faktorů k rozvoji hyperlipoproteinémie typu III.

 

Izoforma ApoE4 v heterozygotní, ale hlavně homozygotní konstituce, je predikujícím faktorem pro aterosklerózu díky zvýšené hladině LDL cholesterolu. Navíc alela E4 byla shledána jako významný a nezávislý (na věku, pohlaví a aterosklerotickém onemocnění) prediktivní faktor pro vývoj aortální stenózy vlivem na lipidový profil.  (https://doi.org/10.1016/j.ehj.2012.11.002)

Pokud se spojí přítomnost varianty E4 s nepříznivým vnějším faktorem – např. kouřením nebo konzumací alkoholu – výrazně se zvyšuje riziko infarktu myokardu. Pacienti s izoformou E4 oproti pacientům s izoformou E2 hůře reagují na léčbu statiny a naopak lépe na dietu s nízkým obsahem tuků.

 

Jednou z hlavních funkcí apoE v CNS je zprostředkování obnovy neuronů, v tomto procesu jsou zřejmě efektivnější izoformy E2 a E3. Přítomnost alely e4 zejména v homozygotní formě tedy významně zvyšuje predispozici k idiopatické formě Alzheimerovy choroby s pozdním začátkem, zatímco alela e2 je dávána do souvislosti se sníženým rizikem nemoci. Genotypizace apoE zvyšuje specifitu diagnózy Alzheimerovy nemoci, lze ji indikovat pouze u osob s klinickými příznaky onemocnění (presymptomatická diagnostika se nedoporučuje).