Analýza destičkových funkcí (PFA 100) - COL/EPI_Krev
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI (Krev; čas [s] PFA-100)

Lokální kód: 1404 Zkratka: PFAE
Kód NČLP 17719

Princip stanovení Vyšetření na přístroji Innovance PFA-200
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do týdne
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Zhodnocení vyšetření primární hemostázy může provést pouze pověřený VŠ pracovník.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže zaručit správnost výsledků. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorky je nutné co nejdříve dopravit do laboratoře. Transport musí být šetrný, bez zbytečných otřesů (nepoužívat potrubní poštu).
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vyšetření primární hemostázy pomocí cartridge PFA COL/ADP se používá k zjištění možných krvácivých komplikací při chirurgickém zákroku a v případě podezření na trombocytopatii pomáha toto vyšetření v diferenciálni diagnostice. V případě prodlouženého času uzávěru u PFA COL/EPI a normálního času uzávěru u PFA COL/ADP lze prodloužení u PFA COL/EPI přisoudit požití preparátu s obsahem kyselina acetylsalicylové (protidestičková léčba).

Maximální čas od získání do zpracování 4 hodina při 21 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Vzorky je nutné zpracovat do 4 hodin od odběru. Zpracováva se plná citrátova krev, vzorek se necentrifuguje!
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při -20°C

Základní informace k analytu:

Přístroj se používá pro sledování správné funkce trombocytů. Simuluje adhezi a agregaci trombocytů v případě poranění krevních vlásečnic. Dysfunkce, které PFA měří, jsou buď vrozené (von Wilebrandova nemoc, Bernardův-Soulierův syndrom, Glanzmannova trombocytopatie, Jurgensův syndrom), získané (uremie), nebo vyvolané látkami inhibujícími trombocyty (kyselina acetylsalicylová a jiná léčiva).

Vyšetření pomocí PFA je vhodným doplněním předoperačních vyšetření k odhalení možnosti krvácení při chirurgických zákrocích. Měřeným parametrem je čas uzavření (CT), který odráží schopnost testovaných trombocytů uzavřít otvor v membráně testovací cartridge. Tato membrána obsahuje kolagen v kombinaci s adenosindifosfátem, nebo epinefrinem. Všechny tyto látky jsou aktivátory trombocytů v organismu.

 

Prodloužení CT u cartridge COL/EPI může být způsobeno:

 • jaterním onemocněním,
 • kardio-pulmonálním bypassem,
 • urémií,
 • vrozenými trombocytopatiemi jako je von Willebrandova nemoc (vWD), Bernardův-Soulierův syndrom, Glanzmannova trombastenie, destičkový typ vWD, syndrom šedých destiček, porucha uvolňovací reakce, densních granul,
 • prodloužení je možné u pacientů s nižší hladinou vWF (krevní skupina 0),
 • léčba preparáty obsahující acetylsalicylovou kyselinu (ASA) a nesteroidní antirevmatika,
 • inhibitory GpIIb/IIa,
 • nemoci s postižením MYH-9 genu,
 • efekt inhibitorů destičkových receptorů P2Y12 je nepředvídatelný,

 

Prodloužení CT u cartridge COL/ADP může být způsobeno:

 • jaterním onemocněním,
 • kardio-pulmonálním bypassem,
 • urémií,
 • vrozenými trombocytopatiemi jako je von Willebrandova nemoc (vWD), Bernardův-Soulierův syndrom, Glanzmannova trombastenie, destičkový typ vWD, syndrom šedých destiček, porucha uvolňovací reakce, densních granul,
 • inhibitory GpIIb/IIa,
 • efekt inhibitorů destičkových receptorů P2Y12 je nepředvídatelný.

 

 

Při hodnotách hematokritu pod 0,350 je nutné počítat s vlivem na výsledný CT. Počet trombocytů pod 150.109/l může rovněž ovlivňovat negativním způsobem hodnoty CT. V případě nízkého počtu trombocytů, ale fyziologických hodnot CT jsou trombocyty schopné, i při sníženém počtu, zabezpečit plně funkční primární hemostázu.

 

Další faktory ovlivňující výsledky testů:

 • Hemolýza
 • Antibiotika
 • Analgetika
 • Trombolytika
 • Protidestičková léčba (preparáty bez obsahu ASA)

 

 

 

 

 

Přehled výsledků u jednotlivých onemocnění

Onemocnění

Cartridge COL/EPI

Cartridge COL/ADP

Zdravý jedinec

N

N

Aspirin, nesteroidní antirevmatika

N

Inhibitory P2Y12 (Clopidogrel)

N nebo ↑

N nebo ↑

Bernardův-Soulierův syndrom

Glanzmannova trombastenie

vWD

Destičkový typ vWD

Deficit densních granulí

N nebo ↑

N nebo ↑

Porucha uvolňovací reakce

N nebo ↑

N nebo ↑

Syndrom šedých destiček

Defekt genu MYH-9

N

MDS

N nebo ↑

N nebo ↑

Jaterní onemocnění

↑ (pravděpodobně následek ↓ HGB)

↑ (pravděpodobně následek ↓ HGB)

Urémie

↑ (pravděpodobně následek ↓ HGB)

↑ (pravděpodobně následek ↓ HGB)

Převzato z http://www.practical-haemostasis.com/