ADAMTS13_aktivita
ADAMTS13 (P; arb. látková konc. [U/l] abs. spektrofot. kin.)

Lokální kód: 1453 Zkratka: ADAa
Kód NČLP 17414

Princip stanovení ELISA
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Denně při příjmu materiálu do 9:30 hod.
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Odezva laboratoří garantována do 72 hodin od přijmu vzorku do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: V případě separované a zamražené plazmy nutné doručit do laoratoře na ledu. V případě možnosti doručení primárního vzorku do laboratoře do 1 hod. po odběru není nutné plazmu separovat.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Odběr vzorku je nutný před podáním krevních derivátů

Maximální čas od získání do zpracování 72 hodina při 21 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 hodina
Stabilita při -20°C 2 týden

Základní informace k analytu:

ADAMTS-13 ADAMTS-13 (a disintegrin-like and metalloproteinase with trombospondin type 1 motif 13) je metaloproteináza, která štěpí velké multimery von Willebrandova faktoru (vWF) na menší multimery.

Velké multimery hrají důležitou funkci v primární hemostáze v procesu vytvoření primární zátky, menší jsou důležité především v sekundární fázi hemostázy, tedy koagulaci.

V případě nedostatku ADAMTS-13, je tato funkce nedostatečná a vede k spontánní agregaci trombocytů v krevním řečišti a následnému vzniku trombů, které mohou vést až k život ohrožující trombotické trombocytopenické purpuře (TTP).

Nedostatek funkční aktivity ADAMTS-13 může být jak vrozený (zvaný Upshaw – Schulmanův syndrom) nebo získaný. Některá onemocnění jsou doprovázená tvorbou protilátek, které mohou reagovat s molekulou ADAMTS-13 a vést tak ke ztrátě její funkční aktivity (zánět, onkologické onemocnění, některé léky).

 

TTP patří do skupiny trombotických mikroangiopatií (TMA), kam patří i hemolyticko uremický syndrom (HUS), atypický HUS (aHUS), HUS sdružený s pneumokokem, těhotenství doprovázející HELLP syndrom (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets) a diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC).

Každý z těchto stavů je závažný a život ohrožující a diferenciální diagnostika zahrnuje mimo jiné i stanovení aktivity ADAMTS-13 a v případě důkazu její snížené aktivity i stanovení přítomnosti inhibitoru. Největší význam má tento test pro diferenciální diagnostiku TTP, HUS a aHUS.

 

TTP

Trombotická trombocytopenická purpura je život ohrožující onemocnění s poměrně dynamickým nástupem. Charakterizuje ji purpura, hematomy, krvácení ze sliznic a do orgánů (CNS), poruchy vědomí až smrt. V laboratorních testech nejsou v koagulačním profilu patrné výrazné odchylky, u krevního obrazu je patrný výrazný pokles počtu trombocytů. Charakteristickým znakem je snížená aktivita ADAMTS-13, kde je její aktivita nižší než 5%!!! Léčba musí být zahájená co nejdříve a zahrnuje plazmaferézu, v případě přítomnosti inhibitoru i imunosupresi, příp. splenektomii, rituximab (anti CD20) a pod.

 

HUS

Hemolyticko uremický syndrom bývá následkem infekce E. coli, která produkuje shiga toxin. Tento mění povrchové vlastnosti endotelu ve smyslu prokoagulační aktivity. Týden po horečnatém onemocnění doprovázeném krvavým průjmem a zvracením se začínají vyskytovat petechie a postižení ledvin. Rozhodující pro diferenciální diagnostiku je nález shiga toxinu ve stolici/krvi a sérotypizace E.coli. Použití plazmaferézy, jako léčebného postupu není jednoznačná, použití antibiotik je kontraindikováno. Využívá se dialýza, transfuze, je nutné udržování stálého vnitřního prostředí (hydratace, ionty…).

 

aHUS

V případě aHUS je příčinou onemocnění deregulace komplementového systému, kde je rovnováha této složité kaskády nakloněna ve prospěch jeho aktivace. Nejčastěji se jedná o defekt faktoru H, faktoru I a membránového proteinového faktoru (MCP). Dochází k nadměrné aktivaci komplementového systému a destrukci ledvinových glomerul, arteriol, tubulů a intersticia, jenž vede k akutnímu, případně chronickému poškození ledvin a postupně i dalších orgánů. Při potvrzení, že se nejedná o TTP (ADAMTS-13 vyšší než 5%) je lékem volby Eculizumabem (mAb proti C5 složce komplementu). Včasný začátek léčby má velmi dobré výsledky.

 

 

Stanovení aktivity ADAMTS-13 pomocí ELISA urychlí diferenciální diagnostiku a umožní tak nasazení efektivní léčby pacienta.

Literatura:

  1. Ryšavá R.: aHUS a C3 nefropatie: doporučení pro diagnostiku a léčbu, postgraduální neurologie, XV, č. 2, červen 2017,
  2. Laurence J, Haller H, Mannucci PM: Atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS): essential aspects of an accurate diagnosis, Clin Adv Hematol Oncol. 2016 Nov; 14 Suppl 11 ((11): 2-15,
  3. PENKA, Miroslav a Alena BULIKOVÁ. Neonkologická hematologie. 2., dopl. a zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009.

 

 

.