Verify Now - monitorování protidestičkové léčby P2Y12
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y (Krev; Arbitrární agregační akt. (RU) [RU] *)

Lokální kód: 1401 Zkratka: P2Y
Kód NČLP 17270

Princip stanovení Optická metoda na principu turbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorky nesmí být transportovány potrubní poštou.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Před vyšetřením efektu protidestičkové léčby je nutné zjistit parametry krevního obrazu pacienta, především počet trombocytů, který nesmí být nižší než 100 x10e9/l a hodnoty hematokritu, které musí být v rozmezí 0,29 - 0,56. U vzorků, které nesplňují tyto požadavky oddělení nemůže zaručit správnost naměřených výsledků, proto vyšetření pomocí Verify Now neprovádí.

Maximální čas od získání do zpracování 4 hodina při 21 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Odběr se provádí do modrých 2 ml zkumavek (VACUETTE; výrobce GREINER BIO-ONE). Vakuovým systémem se provede odběr krve po rysku na zkumavce (akceptovatelná je odchylka 10 %). Pro odběr je nutné používat jehlu větší světlosti (velikost 21 a vyšší). Zkumavka by neměla být odebírána jako první, ale nesmí předcházet EDTA a biochemické odběry (vadí serum clot activator).
Vzorek musí být transportován do laboratoře co nejdříve po odběru, nejpozději do 4 hodin za předpokladu, že je po celou dobu uchováván při pokojové teplotě.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Vzorek je stabilní při laboratorní teplotě 4 hodiny.

Základní informace k analytu:

Přístroj Verify Now se využívá k monitorování protidestičkové léčby, jak acetylsalicylovou kyselinou (ASA), tak i některými dalšími protidestičkovými působky. Měření je založené na principu optické agregometrie. Přístroj sleduje funkci krevní destičky změnou absorbance světla v plné krvi. V testovací kazetě se nachází inkubační a detekční komora. Detekční komora obsahuje latexové částice (mikropartikule) potažené fibrinogenem. Jako induktor se používá Adenosindifosfát (ADP). Po aktivaci induktorem dochází k aktivaci a následně k agregaci trombocytů. Současně dochází ke spojování krevních destiček s kuličkami za vzniku velkých shluků  Tím se zvýší

 průchod světla vzorkem (transmise světla). Vyšetřovaný krevní vzorek vykazuje v případě snížené funkce krevní destičky snížení transmise světla, zatímco vzorek s normální funkcí krevní destičky zvýšení transmise světla. V případě, že je protidestičková léčba účinná, množství destičkových agregátů je nižší.

Výsledek zahrnuje 3 hodnoty:

  • hodnota vyjádřená v jednotkách PRU tedy v P2Y12 Reaction Unit (P2Y12 reakčních jednotkách),
  • hodnota BASE vyjádřena rovněž v jednotkách PRU, která odráží agregabilitu destiček neovlivněných léčbou (destičky jsou aktivovány přes trombinový receptor s využitím aktivátorů iso-TRAP a PAR-4 AP),
  • hodnota inhibice agregace v %.

 

Agregační odpověď pod 208 PRU je známkou úspěšné protidestičkové léčby. Při hodnocení léčby je nutné zohlednit i hodnotu BASE a inhibice. Inhibice vyjadřuje změnu mezi agregabilitou ovlivněnou a neovlivněnou léčbou, vyjádřenou v procentech. U efektivní léčby by inhibice měla dosahovat hodnot 40 – 60 %.

Důležitá je preanalytická fáze. Vzorky (šetrně odebraná citrátová krev) nesmí být transportovány potrubní poštou. Otřesy při tomto druhu transportu výrazně aktivují trombocyty a výsledek měření pak není přesný. Rovněž je důležité, aby některé parametry krevního obrazu splňovaly výrobcem určené podmínky. Jde především o počet trombocytů (PLT), který musí být vyšší než 100.109/l a hematokrit (HCT), který se musí pohybovat v rozmezí 0,29 – 0,56.

V případě nevhodného transportu potrubní poštou a nesplnění uvedených požadavků (hodnoty PLT a HCT) nebudou vzorky laboratoří OKH zpracovány.