Verify Now - monitorování protidestičkové léčby ASA
Analýza destičkových funkcí (VN) - ASA (Krev; Arbitrární agregační akt. (RU) [RU] *)

Lokální kód: 1400 Zkratka: ASPV
Kód NČLP 17269

Princip stanovení Optická metoda na principu turbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorky nesmí být transportovány potrubní poštou.
Vzorek musí být transportován do laboratoře co nejdříve po odběru, nejpozději do 4 hodin za předpokladu, že je po celou dobu uchováván při pokojové teplotě. Nesmí být transportován potrubní poštou!!
Vzorek nesmí být transportován potrubní poštou! Do laboratoře je nutné vzorek dopravit co nejdříve.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Před vyšetřením efektu protidestičkové léčby je nutné zjistit parametry krevního obrazu pacienta, především počet trombocytů, který nesmí být nižší než 100 x10e9/l a hodnoty hematokritu, které musí být v rozmezí 0,29 - 0,56. U vzorků, které nesplňují tyto požadavky oddělení nemůže zaručit správnost naměřených výsledků, proto vyšetření pomocí Verify Now neprovádí.

Maximální čas od získání do zpracování 4 hodina při 21 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Odběr se provádí do modrých 2 ml zkumavek (VACUETTE; výrobce GREINER BIO-ONE). Vakuovým systémem se provede odběr krve po rysku na zkumavce (akceptovatelná je odchylka 10 %). Pro odběr je nutné používat jehlu větší světlosti (velikost 21 a vyšší). Zkumavka by neměla být odebírána jako první, ale nesmí předcházet EDTA a biochemické odběry (vadí serum clot activator).
Vzorek musí být transportován do laboratoře co nejdříve po odběru, nejpozději do 4 hodin za předpokladu, že je po celou dobu uchováván při pokojové teplotě.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Vzorek je stabilní při laboratorní teplotě 4 hodiny.

Základní informace k analytu:

Přístroj Verify Now se využívá k monitorování protidestičkové léčby, jak acetylsalicylovou kyselinou (ASA), tak i některými dalšími protidestičkovými působky. Měření je založené na principu optické agregometrie. Přístroj sleduje funkci krevní destičky změnou absorbance světla v plné krvi. V testovací kazetě se nachází inkubační a detekční komora. Detekční komora obsahuje latexové částice (mikropartikule) potažené fibrinogenem. Jako induktor se používá kyselina arachidonová. Po přidání induktoru dochází k aktivaci a následně k agregaci trombocytů. Současně dochází ke spojování krevních destiček s mikropartikulemi za vzniku velkých shluků  Tím se zvýší průchod světla vzorkem (transmise světla). Vyšetřovaný krevní vzorek vykazuje v případě snížené funkce krevní destičky snížení transmise světla, zatímco vzorek s normální funkcí krevní destičky zvýšení transmise světla. V případě, že je protidestičková léčba účinná, množství destičkových agregátů je nižší. Výsledkem měření je hodnota v ARU, tedy v Aspirin Reaction Unit (aspirinových reakčních jednotkách). Agregační odpověď pod 550 ARU odpovídá efektivní protidestičkové léčbě.

Důležitá je preanalytická fáze. Vzorky (šetrně odebraná citrátová krev) nesmí být transportovány potrubní poštou. Otřesy při tomto druhu transportu výrazně aktivují trombocyty a výsledek měření pak není přesný. Rovněž je důležité, aby některé parametry krevního obrazu splňovaly výrobcem určené podmínky. Jde především o počet trombocytů (PLT), který musí být vyšší než 100.109/l a hematokrit (HCT), který se musí pohybovat v rozmezí 0,29 – 0,56.

V případě nevhodného transportu potrubní poštou a/nebo nesplnění uvedených požadavků (hodnoty PLT a HCT) nebudou vzorky laboratoří OKH zpracovány.