Faktor XII v plazmě
Faktor XII (P; Relativní arbitrární aktivita [%] koagul. (det. magn.))

Lokální kód: 556 Zkratka: FXII
Kód VZP rutina: 96839 Statim:
Kód NČLP 16210
Synonyma: Hagemanův faktor

Princip stanovení koagulační metoda - elektromechanický princip detekce
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Jednou měsíčně - při dostatečném počtu vzorků Odezva: 1x za 1 měsíc
Dostupnost statimová: Jen po předchozí domluvě Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 - 0,60.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorek v primární zkumavce se nesmí transportovat při teplotě nižší než 15°C.

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina při 25 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g. Plazmu je nutno do 1 hod po odběru separovat. Pokud není vzorek ihned zpracován je nutno jej do 1 hod zamrazit při -80°C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při -20°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě Nelze opakovaně mrazit. Rozmrazování musí co nejrychlejší do 15 min, při teplotě 37°C.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 4T 35 70 %
4T 1D 1R 55 100 %
1R 1D 6R 65 130 %
6R 1D 99R+ 60 140 %
Základní informace k analytu:

Faktor XII je přítomen v plazmě i séru.  XIIa aktivuje kromě FXI i PK a HMWK. Role FXII v aktivaci koagulace je dle nové teorie koagulace méně významná, důležitější roli plní při aktivaci fibrinolýzy. Defekty FXII nejsou spojovány s krvácivými projevy, ale naopak jsou podezřelé ze zvýšené predispozice k trombózám z důvodu nedostatečné aktivace plazminogenu. O tom, zda je zvýšený výskyt trombóz při současném defektu FXII, se vedou spory a defekt FXII se v současné době neřadí mezi jednoznačně prokázané rizikové faktory pro trombózu.

 

Vrozené defekty (Hagemanova choroba):

·         těžké homozygotní defekty jsou vzácné (projevují se výrazně prodlouženým APTT)

·         lehké defekty (heterozygoti) jsou však některými autory udávané až u 10% populace

 

Získané defekty:

·         snížená syntéza (jaterní onemocnění)

·         ztráty (nefrotický syndrom)

·         inhibitor FXII - velmi vzácně specifický inhibitor

 

Poznámka: V přítomnosti silného inhibitoru typu LA může být vyšetření ovlivněno (ve smyslu snížení).