Faktor IX v plazmě
Faktor IX (P; Relativní arbitrární aktivita [%] koagul. (det. magn.))

Lokální kód: 554 Zkratka: FIX
Kód VZP rutina: 96193 Statim:
Kód NČLP 16190
Synonyma: Antihemofilický faktor

Princip stanovení koagulační metoda - elektromechanický princip detekce
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Jednou měsíčně - při dostatečném počtu vzorků Odezva: 1x za 1 měsíc
Dostupnost statimová: Jen po předchozí domluvě Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 - 0,60.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorek v primární zkumavce se nesmí transportovat při teplotě nižší než 15°C.

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina při 25 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g. Plazmu je nutno do 1 hod po odběru separovat. Pokud není vzorek ihned zpracován je nutno jej do 1 hod zamrazit při -80°C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při -20°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě Nelze opakovaně mrazit. Rozmrazování musí co nejrychlejší do 15 min, při teplotě 37°C.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 4T 65 110 %
4T 1D 1R 50 125 %
1R 1D 6R 50 110 %
6R 1D 18R 60 150 %
18R 1D 99R+ 50 150 %
Základní informace k analytu:
Minimální aktivita pro zajištění hemostázy je 10%

Faktor IX je přítomný v plazmě a je vitamin K dependentní. Sám působí aktivně v komplexu zvaném tenáza, který aktivuje FX na FXa. Kofaktorem této reakce jsou FVIIIa, Ca2+ a PL.

 

Vrozené defekty (hemofílie B):

·         těžká hemofilie           < 1 %

·         střední hemofilie       1 - 5 %

·         lehká hemofilie       5 - 40 %

 

Získané defekty:

·         specifický inhibitor FIX       - alogenní u těžké hemofilie B po léčbě koncentráty F IX
                                           - autologní - vzniklý spontánně u pacientů bez hemofilie B

·         léčba kumariny

·         jaterní onemocnění

·         nedostatek vitaminu K

·         zvýšená spotřeba (DIC)

·         ztráty (nefrotický syndrom)

 

Poznámka: V přítomnosti silného inhibitoru typu LA může být vyšetření ovlivněno (ve smyslu snížení).