Faktor II v plazmě
Faktor II (P; Relativní arbitrární aktivita [%] koagul. (det. magn.))

Lokální kód: 550 Zkratka: F II
Kód VZP rutina: 96185 Statim:
Kód NČLP 16187
Synonyma: Protrombin

Princip stanovení Koagulační metoda - elektromechanický princip detekce
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Jednou měsíčně - při dostatečném počtu vzorků Odezva: 1x za 1 měsíc
Dostupnost statimová: Jen po předchozí domluvě Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 - 0,60.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorek v primární zkumavce se nesmí transportovat při teplotě nižší než 15°C.

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina při 25 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g. Plazmu je nutno do 1 hod po odběru separovat. Pokud není vzorek ihned zpracován, je nutno jej do 1 hod zamrazit při -80°C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Nelze opakovaně mrazit. Rozmrazování musí co nejrychlejší do 15 min, při teplotě 37°C.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 4T 60 90 %
4T 1D 6R 70 120 %
6R 1D 16R 60 120 %
16R 1D 18R 60 140 %
18R 1D 99R+ 70 130 %
Základní informace k analytu:
Minimální aktivita pro zajištění hemostázy je 20-30%

Faktor II je  plazmatický koagulační faktor vitamin K dependentní. Aktivní forma FII – trombin hraje klíčovou roli v koagulaci. Působí jak prokoagulačně tak antikoagulačně. Vedle štěpení fibrinogenu na fibrin aktivuje kofaktory FV a FVIII, při větším množství trombinu naopak tyto faktory degraduje. Aktivuje také FXIII, FIX, krevní destičky a protein C po vazbě na TM. Snížení funkční aktivity FII způsobuje krvácivé projevy.

Vrozené defekty: jsou velmi vzácné

·         zvýšená hladina FII může být u polymorfismu 20210 G®A v genu protrombinu, která je spojena se zvýšením rizika trombózy

Získané defekty:

·         léčba kumariny

·         jaterní onemocnění

·         nedostatek vitaminu K

·         zvýšená spotřeba (DIC)