Antitrombin v plazmě
Antitrombin (anti-IIa aktivita) (P; Relativní arbitrární aktivita [%] abs. spektrofot. kin.)

Lokální kód: 531 Zkratka: AT
Kód VZP rutina: 96813 Statim:
Kód NČLP 16164

Princip stanovení Chromogenní stanovení při 405 nm
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: V případě vitální indikace je odezva 30 minut.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve

Maximální čas od získání do zpracování 4 hodina při 21 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Stabilita při 18- 26 oC je uvedena v primární zkumavce. Pro uchovávání při teplotě nižší než 15oC je nutno plazmu separovat do sekundární zkumavky.

Základní informace k analytu:

AT  je rutinní screeningový test používaný k detekci vrozených či získaných nedostatků AT. Test lze využít i jako předoperační sreeningový test a doporučuje se rovněž  před zahájením léčby spojené s možností poklesu AT (kontraceptiva, heparin).

AT je nejdůležitější přirozený inhibitor nejen trombinu, ale i F Xa a  ostatních serinových proteáz. Vytváří s nimi stechiometrické ireverzibilní komplexy. Tvorba těchto komplexů je mnohonásobně urychlována v přítomnosti heparinu nebo heparinu podobných látek. Snížení AT představuje zvýšené riziko TEN.

Nedostatek AT může být: vrozený nebo získaný při:      

·         zvýšené konzumpci (DIC,TEN, sepse, nefrotický syndrom)

·         zvýšených ztrátách (nefrotický sy.)

·         je indikátorem poruchy jaterní buňky

·         jiné (léčba heparinem, orální kontraceptiva)

 

Pro antikoagulační efekt heparinu, který je antitrombinem zprostředkován, je potřebná hladina více než 30 %. Hladina AT III u mužů klesá s věkem, u žen po menopauze je nižší než u mužů. Děti do půl roku života mají sníženou hladinu, poté hladina AT III dosáhne normálních hodnot.

 

Poznámky:

Ø  Klinický význam má pouze snížení hladiny AT nebo změny v jeho molekule – defekt AT. Riziko žilní nebo tepenné trombózy vzniká, jestliže plazmatická  hladina AT poklesne pod hodnotu 70 %.

Ø  Kongenitální (vrozený) nedostatek AT se vyskytuje asi u 3 % pacientů s TEN. Existuje v několika podtypech a antigenní exprese AT není vždy paralelní s jeho biologickou aktivitou. Asi 50 % nosičů má v anamnéze trombózu, často rekurentní a spontánní.

Ø  Častější výskyt je však nedostatek AT získaný. Může se vést ke zvýšení rezistence na heparin a zvýšenému ohrožení žilní trombózou. Může vznikat z různých příčin (snížení syntézy AT, léčebná terapie, zvýšené ztráty AT sekrecí, zvýšená konzumpce AT u DIC).

Ø  Snížení syntézy AT vzniká u jaterních onemocnění (cirhóza), nedonošenců zvláště v souvislosti s respiračním distress syndromem, GIT komplikacemi…

Ø  Medikamentózní terapie L-aspiraginázou a estrogeny, déle trvající a vysoko dávková heparinová terapie (rezistence na heparin).

Ø  Ke zvýšeným ztrátám AT sekrecí dochází u onemocnění GIT (ztráty bílkovin) a nefrotického syndromu paralelně se ztrátami albuminu.

Ø  Zvýšená konzumpce AT u DIC – v souvislosti se šokovými stavy, sepsí, spáleninami, některá gynekologická onemocnění, porodními komplikacemi, závažnými operacemi. Spouštěcím mechanizmem u G negat. sepse je uvolnění endotoxinu, u G pozit. sepse sehrávají úlohu mukopolysacharidy. Snížená hladina AT omezí terapeutický účinek komplexu AT, heparin. 

Ø  AT se vyskytuje i v pleurální a peritoneální zánětlivé tekutině. V cerebrospinální tekutině se AT vyskytuje ve stálém poměru k albuminu jako neagregovaný protein bez prokazatelné inhibiční aktivity (funkce bariéry krevní oběh – cerebrospinální mok)

Ø  Exkrece AT močí u normálních jedinců je menší než 3µg za den. U proteinurií se poměr AT/albumin mění ve velkém rozsahu. AT vylučovaný u těchto pacientů má znatelně sníženou afinitu k heparinu a není schopen vázat trombin ani F Xa.