APTT N (koag. čas normální plazma)
APTT normál (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Lokální kód: 526 Zkratka: PTTn
Kód NČLP 15872
Synonyma: parciální tromboplastinový čas v normální plazmě

Princip stanovení Elektromechanický princip detekce koagula
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Stanovení času normální plazmy se provádí vždy se změnou šarže reagencie specielně upravenými firemními plazmami.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Kód pro vykazování pojišťovně je uveden u položky LČLP: 525
Základní informace k analytu:
Referenční meze se pro čas normální plazmy neuvádějí.

Aktivovaný parciální tromboplastinový test je základní screeningový koagulační test používaný umožňuje globálně zkoumat aktivitu faktoru vnitřního koagulačního systému (faktory XII, XI, IX, VIII, X, V, II), jakož i aktivitu fibrinogenu

Příčiny prodloužení APTT:

·         Vrozený defekt výše uvedených koagulačních faktorů - prodloužení APTT (v případě normálního PT) lze sledovat u deficitu F VIII, IX, XI, XII. Jsou-li tyto faktory v normě, hledá se deficit prekalikreinu (Fletcherův faktor) nebo vysokomolekulárního kininogenu (Fitzgeraldův faktor). Dále u jaterních chorob, konsumpčních koagulopatií, cirkulujícího antikoagulancia (ACC) (antiprotrombináza nebo ACC zaměřené proti jednomu faktoru), antikoagulační léčba (heparin, antagonisté vit.K), léčba inhibitory trombinu (hirudin, argatroban…). Obecně plazmy s poklesem hladiny koagulačních faktorů VIII, IX, XI a XII přibližně na 40 % dávají ještě normální koagulační časy. A naopak, poklesne-li kterýkoliv z těchto faktorů pod 40 %, bývá hodnota APTT prodloužena. Heparin v přítomnosti adekvátního množství ATIII rovněž prodlužuje APTT.

·         Fyziologicky u novorozence

·         Získaný defekt koagulačních faktorů: přítomnost inhibitoru (specifického i nespecifického) onemocnění jater; DIC

·         Arteficiálně dochází často k prodloužení aPTT vlivem špatného odběru (z kanyly)

·         Při léčbě heparinem, méně pak  i při léčbě kumariny nebo deficitu vitaminu K - podávání nízkomolekulárních heparinů (např. Fraxiparine, Fragmin, Clexan) lze sledovat metodami založenými na stanovení aktivity anti-Xa.

·         Tento test se též používá ke kontrole heparinové terapie. Pomocí APTT nelze sledovat podávání nízkomolekulárních heparinů!