APCR - poměr v plazmě
APC-rezistence na principu RVVT - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)

Lokální kód: 538 Zkratka: APCr
Kód VZP rutina: 96215 Statim:
Kód NČLP 15714

Princip stanovení koagulační stanovení na principu DRVVT.
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Dvakrát měsíčně Odezva: Do dvou týdnů
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 - 0,60.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorek v primární zkumavce se nesmí transportovat při teplotě nižší než 15°C

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina při 25 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 60 den
Poznámka ke stabilitě Nelze opakovaně mrazit. Rozmrazování musí co nejrychlejší, při teplotě 37oC

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ >2,9 1
Základní informace k analytu:

Rezistence na aktivovaný protein C je snížená antikoagulační odpověď na aktivovaný protein C. Tento fenotypický nález v plazmě je u většiny jedinců zapříčiněn bodovou mutací F V (Arg506Gln) tzv. Leidenskou mutací. Záměnou aminokyseliny v místě štěpení F Va proteinem C zůstává F Va delší dobu v cirkulaci, což má za následek zvýšenou tvorbu trombinu. Zřejmě je ovlivněna i funkce FV jako kofaktoru APC.Tato dominantně dědičná anomálie zvyšuje riziko TEN u heterozygotů 5-10x, u homozygotů 50-100x a vyskytuje se u bílé rasy ve 3-15% ve zdravé populaci a u 20-60% osob postižených trombofilií. Potvrzení poruchy je však možné pouze molekulárně genetickým vyšetřením F V, metody koagulační jsou nespecifické.

Kromě geneticky podmíněné APC-R se setkáváme také se získanou APC-R:

·         v těhotenství

·         při zvýšené hladině F VIII

·         při nízké hladině proteinu S

·         při podávání orálních kontraceptiv

·         v přítomnosti LA.

Používaný kit umožňuje vyšetřit i ty nemocné, kteří jsou již na antikoagulační léčbě.