Trombinový test v plazmě
Trombinový test (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Lokální kód: 532 Zkratka: TT p
Kód VZP rutina: 96617 Statim:
Kód NČLP 03675

Princip stanovení reagencie obsahuje lidský trombin 1,5 NIH/ml
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorek v primární zkumavce se nesmí transportovat při teplotě nižší než 15oC

Maximální čas od získání do zpracování 2 hodina při 25 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Stabilita při 18 - 25 oC platí pro odběr do citrátu. Pokud vzorek neobsahuje heparin je stabilita vyšší, až 8 hod. Pro delší stabilitu heparinizovaných vzorků (4 hod) se doporučuje odběr do zkumavky CTAD.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 14 23 s
Základní informace k analytu:

Trombinový test je rychlý a jednoduchý test zachycující poslední fázi koagulační kaskády – přeměnu fibrinogenu na fibrin. Je indikován zejména při podezření na dysfibrinogenémie (vrozené i získané – zejména např. při hepatopatiích). Působením trombinu na molekulu fibrinogenu se odštěpují z jeho řetězců a 2 fibrinopeptidy A a z řetězců b 2 fibrinopeptidy B za vzniku fibrin monomerů, které spontánně polymerují „end to end“ a „side to side“ za vzniku rozpustného fibrinu, stabilizovaného následně faktorem XIII v přítomnosti Ca 2+. Trombinový test není ovlivněn nedostatkem F XIII a všech koagulačních faktorů, které jsou  v koagulační kaskádě před trombinem.

Příčiny prodloužení trombinového testu:

·         Abnormality fibrinogenu

-   kvalitativní: dysfibrinogenémie,

-   kvantitativní: vrozené hypo- nebo afibrinogenémie

o    získané hypofibrinogenémie ( DIC, fibrinolýza, choroby jater)

·         Přítomnost inhibitorů s antitrombinovým účinkem

-   heparin

-   FDP (také antipolymerizační účinek)

-   jiné vzácně se vyskytující inhibitory  (např. imunoglobuliny u myelomu a revmatoidní artritidy)

fyziologicky u novorozence