PT v plazmě (koag. čas pacienta)
PT (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Lokální kód: 521 Zkratka: QtPs
Kód VZP rutina: Statim: 96623
Kód NČLP 03649
Synonyma: QUICK čas pacienta v plazmě

Princip stanovení Elektromechanický princip detekce koagula
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě. Teplota nesmí klesnout pod 15 oC - dochází k aktivaci FVII a systému kalikreinů.

Maximální čas od získání do zpracování 6 hodina při 25 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 6 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Vzorek v primární zkumavce se nesmí uchovávat při teplotě nižší než 15 °C

Základní informace k analytu:

Protrombinový test dle Quicka je základní screeningový koagulační test používaný k detekci vrozených či získaných nedostatků faktorů vnějšího koagulačního systému (F II, V, VII, X).

Příčiny prodloužení PT: vrozený defekt výše uvedených koagulačních faktorů, fyziologicky u novorozence, získaný defekt (přítomnost inhibitorů, nedostatek vitamínu K a léčba antagonisty vitamínu K- choroby jater, DIC). Pro hodnocení výsledků PT u pacientů, kteří nejsou na antikoagulační léčbě, se používá ratio (případně %)

Test PT se dále používá k monitorování orální antikoagulační terapie, při níž dochází ke snížení hladiny vitamin K dependentních faktorů. Výsledky se vyjadřují v INR. Terapeutický rozsah: INR = 2,0 – 3,0 (pozn.: terapeutický rozsah INR může být posunut oběma směry dle klinického stavu pacienta).

Klinické použití:

Ø  U poruch jaterního parenchymu a u koagulopatií jiného typu s poruchou tvorby aktivátorů protrombinu. Monitorování antikoagulační léčby založené na antagonistech vitamínu K.

Ø  Při léčbě antagonisty K vitaminu klesá jako jeden z prvních faktorů hladina proteinu C a S. Proto je v úvodu podávání nebezpečí vzniku trombózy (kumarinové nekrozy). Přitom čas koagulace je normální. V této fázi, pokud vyšetřujeme hladiny proteinu C a S, je INR normální, ale hladiny těchto proteinů mohou být již snížené.