Popis změn tromb._Trombocyty(B)
Popis změn a forem trombocytů v krevním nátěru (Trombocyty(B); popis [-] mikroskop. (světlo))

Lokální kód: 1349 Zkratka: PP
Kód NČLP 03491

Princip stanovení Položka zahrnující texty
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření, a to jen na telefonické vyžádání.

V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek laboratoř nemůže výsledky zaručit.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Maximální čas od získání do zpracování 5 hodina při 22 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě.

Kód pro vykazování pojišťovně zahrnuje kódy: nátěr(96713), barvení (96711), analýza (96315).
Základní informace k analytu:

Popis změn trombocytů v nátěru periferní krve

 

Mikrotrombocyty

(řecky: mikros = malý, thrombos = sraženina)

Jde o velmi malé trombocyty o MCD < než 1,5 mm a MPV < než 8 fl.

Výskyt: sideropenické, sideroblastické anémie, talasemie a syndrom Wiskott - Aldrich

 

Makrotrombocyty

(řecky: makros = velký, thrombos = sraženina)

Jedná se o velké destičky s průměrem větším než 3,5 mm a MPV větším než 14 fl.

Výskyt:  trombocytopenie May-Heglin, syndrom Bernard-Soulier. Větší destičky se mohou nacházet  i u hyposplenismu

 

Obr. č. 1: Makrotrombocyt

makrotrombo

 

Anizocytóza trombocytů

(řecky: an-isos = nestejný)

Anizocytóza se zjišťuje všude tam, kde jsou ve zvýšeném procentu zastoupeny současně mikrotrombocyty, makrotrombocyty a destičky o normální velikosti.

 

Obr. č. 2: Anizocytóza trombocytů

AnisoTrombo

 

Destičkový satelismus

Destičkový satelitismus je fenomén, který se vyskytuje na neutrofilech. Krevní destičky z různých příčin adherují k obnažené membráně neutrofilu. V přítomnosti některých látek (léky, EDTA aj.) může dojít k obnažení glykoproteinové obalu (glykokalyx) membrány neutrofilů (Skinnider a spol. 1978). Mechanismus, při kterém dochází k odhalení membrány neutrofilů není zcela jasný.

Výskyt: nachází se u nemocných s protilátkami proti destičkám, po podání některých léků, ale i u některých jiných stavů. Fenomén vyvolá artificiální trombocytopenii

 

 

 

Obr. č. 3: Destičkový satelitismus

Satelitizmus

 

Agregáty trombocytů

Agregáty trombocytů se mohou vyskytovat ze dvou příčin. Jednak může jít o zvýšenou aktivitu krevních destiček nebo se jedná o tzv. EDTA fenomén, kdy se u některých jedinců tvoří po odběru krve do EDTA solí (K2DTA či K3EDTA) agregáty trombocytů. EDTA pravděpodobně vyvolá konformační změnu GP IIb/IIIa na membráně trombocytů a dojde k agregaci (Stavem a Berg,1973).

U analyzátorů krevních buněk tyto agregáty vyvolávají tzv. nepravou (laboratorní) trombocytopenii, při které se agregáty započtou buď do erytrocytů, nebo leukocytů podle typu analyzátoru. Většina analyzátorů na toto upozorní formou hlášky.

 

Obr. č. 4: Agregát destiček (zdroj: vlastní fotodokumentace)

ShlukPLT

 

Syndrom šedých destiček

Krevní destičky u tohoto syndromu postrádají granulaci. Nachází se jen našedlé formy krevních destiček bez vnitřní granulární struktury. U těchto destiček neprobíhá sekreční fáze a jsou narušeny i některé další destičkové funkce.

Výskyt: syndrom šedých destiček je samostatná klinická jednotka, která vede ke krvácivým stavům.

 

Obr. č.5: Syndrom šedých destiček (zdroj: http://bloodjournal.hematologylibrary.org)

SedeDesticky

 

 

 

Literatura:

Skinnider, L.F., Musclow, C.E., Kahn, W. Platelet sattelitism – an ultrasructural study. Amer. J. Haematol., 1978, vol.4, s. 179.

 

Stavem, P., Berg, K. A macromolecular serum component acting on platelets in the presence of EDTA – „Platelet stain preventing factor!.“ Scand. J. Haematol., 1973, vol. 10, s. 202.

 

Zdroj fotografií: Pokud není uvedeno jinak, fotografie byly použité z edukačních materiálů doc. RNDr. Miroslava Pecky, CSc, s jeho laskavým svolením.