APTT ratio v plazmě
APTT poměr (P; rel. čas [1] výpočet)

Lokální kód: 527 Zkratka: APTr
Kód NČLP 03465
Synonyma: parciální tromboplastinový čas poměr k normální plazmě

Princip stanovení Elektromechanický princip detekce koagula
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě. Teplota nesmí klesnout pod 15 oC
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Používá se ke zkoumání vniřního koagulačního systému (FXII, FXI, FIX, FVIII, FX, FV, FII a Fbg)

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita platí v primární zkumavce. Vzorek bez heparinu má vyšší stabilitu - 4 hod po odběru při teplotě 15-25oC. Pokud nelze dohledat, zda je vzorek heparinizován, postupuje se jako by byl heparinizován.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 1D 1,0 1, 1
2D 1R 1,0 1, 1
1R 1D 16R 1,0 1, 1
16R 1D 99R+ 0,8 1, 1
Kód pro vykazování pojišťovně je uveden u položky LČLP: 525
Základní informace k analytu:

Aktivovaný parciální tromboplastinový test je základní screeningový koagulační test používaný umožňuje globálně zkoumat aktivitu faktoru vnitřního koagulačního systému (faktory XII, XI, IX, VIII, X, V, II), jakož i aktivitu fibrinogenu

Příčiny prodloužení APTT:

·         Vrozený defekt výše uvedených koagulačních faktorů - prodloužení APTT (v případě normálního PT) lze sledovat u deficitu F VIII, IX, XI, XII. Jsou-li tyto faktory v normě, hledá se deficit prekalikreinu (Fletcherův faktor) nebo vysokomolekulárního kininogenu (Fitzgeraldův faktor). Dále u jaterních chorob, konsumpčních koagulopatií, cirkulujícího antikoagulancia (ACC) (antiprotrombináza nebo ACC zaměřené proti jednomu faktoru), antikoagulační léčba (heparin, antagonisté vit.K), léčba inhibitory trombinu (hirudin, argatroban…). Obecně plazmy s poklesem hladiny koagulačních faktorů VIII, IX, XI a XII přibližně na 40 % dávají ještě normální koagulační časy. A naopak, poklesne-li kterýkoliv z těchto faktorů pod 40 %, bývá hodnota APTT prodloužena. Heparin v přítomnosti adekvátního množství ATIII rovněž prodlužuje APTT.

·         Fyziologicky u novorozence

·         Získaný defekt koagulačních faktorů: přítomnost inhibitoru (specifického i nespecifického) onemocnění jater; DIC

·         Arteficiálně dochází často k prodloužení aPTT vlivem špatného odběru (z kanyly)

·         Při léčbě heparinem, méně pak  i při léčbě kumariny nebo deficitu vitaminu K - podávání nízkomolekulárních heparinů (např. Fraxiparine, Fragmin, Clexan) lze sledovat metodami založenými na stanovení aktivity anti-Xa.

·         Tento test se též používá ke kontrole heparinové terapie. Pomocí APTT nelze sledovat podávání nízkomolekulárních heparinů!