C-reaktivní protein v plazmě
CRP (P; hmot. konc. [mg/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 1018 Zkratka: pCRP
Kód VZP rutina: Statim: 91153
Kód NČLP 01517
Synonyma: CRP v plazmě

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběrové zkumavky: Na-Hep, sérum.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 den
Stabilita při 4-8°C 8 týden
Stabilita při -20°C 3 rok

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 5,0 mg/l
Intraindividuální rozdíly v hladinách CRP se pohybují v rozmezí 30 – 60 %.
Základní informace k analytu:

P/S – C - reaktivní protein

 

Charakteristika

CRP je plazmatický ß2 globulin o molekulové hmotnosti 110 kD. Patří do rodiny tzv. krátkých pentraxinů, jeho diskoidní struktura je tvořena pěti stejnými, nekovalentně vázanými podjednotkami. Každá z nich váže dva atomy Ca2+ které jsou nezbytné pro funkci (zejména opsonizaci). Byl objeven v roce 1930 a jeho název je odvozen od schopnosti reagovat s polysacharidem C S. pneumoniae

Je reaktantem akutní fáze, v případě akutní odpovědi organismu, vyvolané poškozením tkání, infekcí nebo dalším zánětlivým podnětem, je produkován jaterními buňkami. Podnětem k jeho syntéze je zvýšená hladina cytokinů, hlavně IL-6.

CRP se uplatňuje v opsonizaci, má imunomodulační a antioxidační vlastnosti.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

42,2 %

Interindividuální variabilita (CVg)

76,3 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,55

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

117,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 10,00 mg/l)

11,70 mg/l

Poločas eliminace

2 dny, tj. 48,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Zdroj poločasu Thomas, 1998, Průša (2012) uvádí 19 hodin.

 

Indikace vyšetření

Reaktant akutní fáze. Diagnostika a monitorování terapie zánětlivých onemocnění (infekčních, reumatologických, Crohnovy nemoci).  Stanovení CRP má prognostickou hodnotu.

 

Výpovědní hodnota

·         Vzestup koncentrace je patrný za 6-12 hodin po vzniku noxy, s maximem za 24-48 hodin

·         Výtěžnost se zvyšuje při sériovém stanovení v čase a posouzení dynamiky,

·         Syntéza CRP je ve většině případů zachována i u imunosuprimovaných pacientů (chybí neutrofilie, horečka)

·         Senzitivní marker aktivity zánětů pojivové tkáné, je vhodný ke sledování efektu terapie a exacerbací (kromě SLE – zde je elevace minimální).

·         Vysoké koncentrace u pacientů se SIRS

·         Zvýšení je popisováno u malignit, nemá však zásadní klinický význam

·         Snížená koncentrace u novorozenců a kojenců

·         Prognostická hodnota ve vztahu ke kardiovaskulární morbiditě a mortalitě

 

Klinická jednotka

Obvyklý nález

Těžká bakteriální G- infekce

Hodnoty až 500 mg/l

Bakteriální G+ a parazitární infekce

Koncentrace kolem 100 mg/l

Virová infekce

u 50% bez elevace, jinak do 50 mg/l

Revmatická onemocnění

Podle onemocnění 15 - 100 mg/l (kromě SLE a polymyozitidy kde není elevace)

Infarkt myokardu, hluboká žilní trombóza, lokální infekce

Podle rozsahu až 200 mg/l (AIM) většinou do 50 mg/l

Chirurgický výkon

Podle rozsahu 20 - 250 mg/l, při přetrvávání elevace 3. - 5.den po operaci lze předpokládat infekční komplikaci.

Akutní pankreatitida

Až 100mg/l, při přetrvávání elevace susp. komplikace (cysty, pseudocysty.)

Akutní nekrotizující pankreatitida až 200 mg/l

 

Zdroje informací

L.Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books, 1998

R. Průša, Průvodce laboratorními nálezy, Raabe, 2012

www.enclabmed.cz