!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Pracoviště preventivní kardiologie

Pracoviště preventivní kardiologie IKEM je specializovaným ambulantním pracovištěm poskytujícím komplexní péči v prevenci a léčbě modifikovatelných rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob ( hypertenze , dyslipidémie, poruch glycidového metabolismu – diabetes, vyšší lačná glykémie, obezita, kouření).

Jsou prováděna odborná ambulantní vyšetření u pacientů doporučených odbornými specialisty, většina pacientů je zařazena do dlouhodobého sledování

Pracoviště je součástí Kardiocentra Institutu klinické a experimentální mediciny v Praze.


Pracoviště je zaměřeno zejména na primární i sekundární prevenci chorob oběhového systému


Primární prevence zahrnuje cílené vyhledávání osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem, intervenci rizikových faktorů a detekci preklinických známek aterosklerozy.


V rámci sekundární prevence provádí kontrolu rizikových faktorů u osob s již manifestním kardiovaskulárním onemocněním - dispenzarizaci pacientů po infarktu myokardu, by-passech, s arytmiemi (např. fibrilace síní), s chronickým srdečním selháním, po cévních mozkových příhodách, péče o transplantované pacienty.


Intervence rizikových faktorů ICHS:


Hypertenze - pracoviště má unikátní postavení v péči o hypertoniky, zejména s těžšími formami hypertenze, kteří vyžadují k dosažení cílových hodnot krevního tlaku kombinaci tří a více antihypertenziv, dále spolupracuje s dalšími pracovišti- endokrinologií, nefrologií v oblasti sekundární hypertenze


Dyslipidémie – dietní intervence nutričním terapeutem, stanovení kardiovaskulárního (KV) rizika, ultrazvukové vyšetření karotických tepen, stanovení kalciového skóre jako součást odhadu KV rizika, farmakoterapie, doporučení vhodných aktivit


Diabetes mellitus – v rámci Poradny pro diabetiky poskytujeme edukace, nastavení farmakoterapie, prevence a sledování chronických orgánových komplikací diabetu se zaměřením především na DM 2.typu


Obezita – v rámci Poradny pro racionální stravu a obezitu poskytujeme dietní intervence, sestavení a pravidelnou kontrolu jídelníčku, doporučení fyzické aktivity dle individuálního zdravotního stavu pacienta, redukce váhy pomocí farmakoterapie pod odborným dohledem lékaře, v závažných případech spolupráce s obezitologickými centry a bariatrickou chirurgií.


Kouření – od r. března 2010 je nemocným k dispozici naše Centrum pro závislé na tabáku , kde působí vyškolení odborníci ( VŠ i SŠ). Poskytujeme komplexní poradenské služby, ve smyslu léčby nefarmakologické i farmakologické, součástí týmu je i psycholog.

Pro naše klienty zabezpečujeme laboratorní vyšetření, provádíme vyšetření vydechovaného vzduchu a na základě takto konkrétních výsledků doporučíme optimální individuální léčbu .


Pracoviště disponuje špičkovým technickým vybavením, v rámci diagnostiky či stanovení dalšího terapeutického postupu má k dispozici kromě široké palety laboratorních vyšetření ultrasonografické přístroje k vyšetření intra i extra mozkových tepen, tepen a žil dolních končetin, ECHO  a 24-hodinovou monitoraci krevního tlaku a EKG, zátěžové vyšetření oběhové soustavy.


Řada pracovníků je řešiteli výzkumných úkolů a grantů ( podporovány grantovou agenturou IGA MZ ČR), nemalou měrou se uplatňují v publikační a přednáškové činnosti a jsou členy řady odborných českých i zahraničních společností.


Pracoviště se dále podílí na pregraduální i postgraduální výuce studentů 1., 2. i 3. LF UK v Praze a FBMI ČVUT.

Součástí výzkumu je také dlouhodobé longitudinálním sledování kardiovaskulárních rizikových faktorů v české populaci.

Dále je kladen důraz na individuální integrovaný postup a vypracování modelů vhodných pro českou populaci ( Doporučené postupy pro léčbu hypertenze , Prevence ischemické choroby srdeční v dospělém věku).


Na Pracovišti preventivní kardiologie se také ve spolupráci s mezinárodními farmaceutickými firmami provádí řada klinických hodnocení léčiv ( fáze II a III), pod přísnou kontrolou SUKL a etické komise.

 

Od 1. 9. 2010 je rozšířeno spektrum vyšetřovacích metod na  Pracovišti preventivní kardiologie o Tilt test (test na nakloněné rovině).