LP-Fosfolipáza A2 v séru
Lp-PLA2 (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 66 Zkratka: PLA2
Kód VZP rutina: 81771 Statim:
Kód NČLP 18009
Synonyma: Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny

Princip stanovení Spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: K2EDTA plazma
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Není nutný odběr nalačno.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 8 hodina
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Vzorky séra můžou být stanoveny i po 5x zmražení/rozmražení.
Stabilita při -70°C je více než 2 roky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ <9,34 µkat/l
Základní informace k analytu:
Zdroj ref. meze: příbalová informace

 

S – Lp PLA2

 

S lipoproteiny asociovaná fosfolipáza A2 je serinová lipáza o velikosti 45 kDa. Katalyzuje hydrolýzu oxidovaných fosfolipidů za vzniku lysofosfatidylcholinu a neesterifikovaných mastných kyselin. Dalším substrátem je platelet-activating factor (PAF), který je LpPLA2 inaktivován.

Lp-PLA2 se tvoří v monocytech, makrofázích, T lymfocytech, žírných buňkách a jaterních buňkách. V cirkulaci je enzym vázán převážně na Apolipoprotein B LDL částic (80%), zbylá část je obsažena v Lp(a), HDL a VLDL.

Dle dostupných dat se Lp PLA2a účastní procesu aterogeneze zejména hydrolýzou fosfolipidů na oxidované mastné kyseliny a lysofosfatidylcholin. Tyto dvě látky jsou v aterogenním procesu odpovědné za chemoatrakci a aktivaci monocytů v cévní stěně. Většina LpPLA2 je in-vivo tvořena v subendoteliálním monocyto-makrofágovém systému a pěnových buňkách.

Vyšší koncentrace Lp-PLA2 je přítomná v nestabilních ateromatózních plátech s tenkou fibrózní čapkou a velkým tukovým jádrem.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

<2%

Interindividuální variabilita (CVg)

20,4%

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,3

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

16,5%

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 9 µkat/l)

1,5 µkat/l

Poločas eliminace

Není udáván

Uvedená hodnota CVg platí pro měsíční biologickou variabilitu.

Kritická diference byla odvozena z měsíční biologické variability.

 

Přepočet jednotek

1 U/L = 1 µmol.min-1.L-1

1 µkat/L = 1 µmol.s-1.L-1

1 U/L = 0,01667 µkat/L

1 U/L = 1 / 60 µkat/L

 

Indikace

Posouzení a monitorace kardiovaskulárního rizika, sledování terapie.

 

Výpovědní hodnota

Lp-PLA2  a její aktivita zavísí více na kvalitativním složení plátu než jeho velikosti. Je markerem nestability ateromatózního plátu a jeho náchylnosti k ruptuře

LpPLA2 je nezávislým prediktorem kardiovaskulárních příhod u pacientů s onemocněním koronárních arterií. Je pomocným markerem pro stratifikaci kardiovaskulárního rizika především u středně a vysoce rizikových pacientů.

Aktivita LpPLA2 je ovlivněna hypolipidemickou farmakoterapií (statiny a inhibitory LpPLA2).

 

Zdroje informací:

www.enclabmed.cz

Franeková, J.: Příspěvek k hodnocení stability ateromatózního plátu ve vztahu k rozvoji kardiovaskulárního rizika. Disertační práce, Masarykova Univerzita, Brno, 2012.

 

Li D., Zhao L., Yu J. et al.: Lipoprotein-associated phospholipase A2in coronary heart disease: Review and meta-analysis. Clin Chim Acta 465 (2017), p.22-29.

 

Donato L. J., Meeusen J.W., Jenkins S.M.: Biological variability of lipoprotein-associated phospholipase A2 activity in healthy individuals. Clin Biochem 2016, Article in press.