Laktát ve venózní smíšené plazmě
Laktát (P(v;smíšená); látková konc. [mmol/l] enzym. elektrody)

Lokální kód: 1256 Zkratka: LacP
Kód VZP rutina: Statim: 81171
Kód NČLP 16413

Princip stanovení Ampérometrie enzymatickou selektivní elektrodou
Odebíraný materiál: B(v;smíšená)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku:
Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z veny
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný ihned po náběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 1M 14D 0,5 3 mmol/l
1M 15D 15R 0,6 2,3 mmol/l
15R 1D 99R+ 0,3 1,5 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení firmy Abbott.

 

aP - Laktát

 

Charakteristika

Laktát je konečným produktem anaerobního metabolizmu glukózy. Koncentrace laktátu v krvi je odrazem jeho produkce ve svalových buňkách a erytrocytech a rychlosti jeho odbourávání v játrech. Při námaze se jeho hodnoty  mohou zvýšit až několikanásobně. V klidu je však jeho poměr ku pyruvátu konstantní (10:1).

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

27,2 %

Interindividuální variabilita (CVg)

16,7 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

1,63

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

75,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,00 mmol/l)

0,76 mmol/l

Poločas eliminace

0,01 dne, tj. 0,2 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

10-20 minut po akutní fyzické námaze (Leicht, 2008).

 

Výpovědní hodnota

Jsou dva způsoby, kterými se zvyšují koncentrace laktátu v krvi (laktátová acidóza). Typ I laktátové acidózy (zvýšení laktátu, nepravá acidóza, normální poměr laktát/pyruvátu), lze pozorovat v průběhu svalové zátěže, hyperventilace, některých anemií nebo inzulínové infuzi. Typ II laktátové acidózy (zvýšený poměr laktát/pyruvát) nastává za různých podmínek, spojených s nedostatečným zásobování tkání kyslíkem, akutní hemorrhagii, při akutní kongestivní srdeční nedostatečnosti nebo jiných cirkulačních poruchách, akutní hypoxii, infekci, cirhóze, leukémii nebo diabetu.

Za normálních okolností jsou játra schopna většinu produkovaného laktátu metabolizovat. Při poklesu perfuze jater je pochopitelně schopnost spotřeby laktátu játry snížena.

 

Indikace vyšetření

Posouzení oxidace periferní tkáně, diferenciální diagnostika metabolické acidózy, Diferenciální diagnostika poruch vědomí a intoxikací. Diagnostika hereditárních metabolických poruch. Vyšetření je vhodné indikovat spolu s vyšetření acidobazické rovnováhy.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz