Hemoglobin ve smíšené venózní krvi
Hemoglobin (B(v;smíšená); hmot. konc. [g/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1252 Zkratka: Hb-P
Kód NČLP 16396
Synonyma: Hb ve smíšené venózní krvi

Princip stanovení Fotometrie- stanovení v hemolyzátu
Odebíraný materiál: B(v;smíšená)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku:
Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z veny
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný ihned po náběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Základní informace k analytu:
Zdroj referenčních mezí: doporučení hematologické laboratorní sekce.

 

 

B - Hemoglobin

 

Charakteristika

Hemoglobin je krevní protein, který zajišťuje přenos kyslíku z plic do tkání a oxidu uhličitého z tkání zpět do plic. Strukturálně se jedná se o tetramer, skládající se ze čtyř globulinových řetězců, z nichž každý obsahuje jednu molekulu hemu - derivátu porfyrinu obsahující molekulu Fe 2+. Na molekulu hemu je vázán jednou vazbou kyslík, který se dokáže snadno uvolňovat.

Výsledné uspořádání molekuly a afinita O2 a CO2 k hemoglobinu je ovlivněna fyzikálními i chemickými vlivy (Bohrův a Haldaneův efekt): parciálními tlaky O2 a CO2, pH, teplotou a koncentrací 2,3-bisfosfoglycerátu:

BohrEfekt

Zdroj: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki2/wp-content/uploads/2013/08/BohrEfekt.jpg

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

2,85

Interindividuální variabilita (CVg)

6,8

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,42

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 130 g/l)

10,4 g/l

Poločas eliminace

60 dnů

 

Indikace vyšetření

Diagnostika anémií, polyglobulií, diferenciální diagnostika poruch acidobazické rovnováhy.

 

Vyhodnocení a interpretace

Snížené hodnoty hemoglobinu mají za následek deficit transportní kapacity pro kyslík, vyskytují se u anémií různé etiologie. Zvýšená koncentrace hemoglobinu v krvi se vyskytuje u polycytémia vera a u sekundárních polyglobulií.

Klinicky velmi závažné jsou dyshemoglobinémie (kvalitativní změny molekuly hemoglobinu), které mají za následek poruchy transportu krevních plynů. Kromě vrozených poruch se častěji vyskytují získané, například:

·         Karbonylhemoglobin - při otravě CO

·         Methemoglobin – při otravě látkami oxidujícími Fe2+ (dusičnany/dusitany, anilin a další nitrosloučeniny).

·         Sulfhemoglobin – při podání Dapsonu, metoclopramidu, nebo otravě trinitrotoluenem a dalšími látkami využívanými v průmyslu.

U dyshemoglobinémií nelze měřit saturaci hemoglobinu O2 pulzní oxymetrií (tzv. funkční saturace), která poskytuje falešně vyšší hodnoty - často v ref. rozmezí u těžké poruchy transportu O2. Je nutné využít tzv. frakční saturaci vyjadřující % podíl oxyhemoglobinu na celkovém Hb.

Vztah frakční (O2Hb) a funkční (sO2) saturace vyjadřuje vztah:

O2Hb = sO2 * (1 - COHb – MetHb – event.další dysHb)

Zdroje informací

www.enclabmed.cz