Prostatický specifický antigen celkový v séru
PSA celkový (S; hmot. konc. [µg/l] CMIA)

Lokální kód: 301 Zkratka: PSA
Kód VZP rutina: 93225 Statim:
Kód NČLP 14809

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Plazma Li-heparin, K3-EDTA a s citrátem sodným. Při použití citranu sodného musí být výsledky korigovány o +10 %.
Odběr není vhodné provádět do 48 hodin po mechanickém traumatu prostaty (vyšteření per rectum, jízda na kole).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro pacienty: Odběr PSA
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 5 den
Stabilita při -20°C 24 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ <3,000 µg/l
Vyšetření je možné použít ke screeningu onemocnění prostaty.
Hodnocení je nutno provádět u každého pacienta individuálně s ohledem na platná doporučení. Horní referenční mez je pouze orientační, kromě věku je podstatná změna koncentrace v čase.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Cochrane review, 2011
Pro interpretaci výsledků doporučujeme hodnotit spolu s poměrem volný PSA / celkový PSA (metoda č.303).

 

 

SPSA (Prostatický specifický antigen celkový)

 

Charakteristika

PSA je serinová protéza syntetizována epitelem acinů a výstelkou duktů prostaty. Je uvolňován do seminální tekutiny, kde štěpí seminogeliny a fibronektin (má aktivitu podobnou chymotrypsinu) a tím zkapalňuje seminální tekutinu a umožňuje pohyb spermií. Je schopný štěpit plasminogen a potencovat tvorbu inhibitorů angiogeneze (tím se vysvětluje malá angioinvaze karcinomu prostaty). Vyskytuje se i v perianálních a periuretrálních žlázách a močovém měchýří a též v mléčné žláze.

V plazmě je inaktivována vazbou na A1AT (86% celk. PSA) a A2MG(minimum), zbytek se vyskytuje ve volné formě.

PSA se do krevního oběhu uvolní ve větším množství jen v případě, že je porušena mikrostruktura prostaty a pronikne z acinů a duktů do kapilár.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

18,1 %

Interindividuální variabilita (CVg)

72,4  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,25

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

50,5 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 3,00 µg/l)

1,51 µg/l

Poločas eliminace

2 dne, tj. 48,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Poločas eliminace 1 - 3 dny, za jeden den zůstává 50 - 80 % původního množství. Udává se také 2-3 dny (Thomas, 1998), pod radikální prostatektomii 1,5-3,2 dne (Bidart, 1999).

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorování terapie karcinomu prostaty. Vyšetření je indikováno spolu s volným PSA pro výpočet poměru fPSA/PSA.

 

Výpovědní hodnota

 

Nenádorová onemocnění

Benigní hyperplázie prostaty – zvýšení celkového PSA nad 4µg/l až u 86% pacientů, 25% má koncentrace nad10 µg/l. Pro diferenciální diagnózu se využívá poměru volné a vázané frakce – viz níže.

Prostatitida, mechanické dráždění (jízda na kole, ejakulace, vyšetření per rektum, cystoskopie, transuretrální USG nebo biopsie).

Po biopsii nebo TURP zvýšení PSA přetrvává až 20 dní, po jízdě na kole nebo vyšetření per rectum přibližně 48 hodin.

Karcinom prostaty

Screening asymptomatických mužů je diskutabilní a nadále ho plošně nelze doporučit (až 80% mužů s total PSA nad cut off 4 µg/l nemá karcinom prostaty).

Spíše je vhodný cílený screening pacientů v riziku (rodinná zátěž, věk nad 50 let) spolu s vyšetením per rektum a transuretrální USG. Při negativitě screeningu je u asymptomatických mužů doporučené opakovaní vyšetření s odstupem 1 roku

Hodnota cut off pro total PSA je závislá na věku.

Hodnocení poměru fPSA/PSA:

·         Pod 15% - svědčí pro karcinom prostaty

·         15-20% šedá zóna,

·         nad 20% - svědčí pro hyperplázii prostaty (nebo jinou benigní afekci).

 

Míra zvýšení koncentrace total PSA koreluje s velikostí a stage tumoru. Koncentrace total PSA nad 30 μg/l často provázejí vzdálenější metastázy,při koncentraci pod 20 µg/l je pravděpodobnost metastáz nízká (omezení: karcinomy přechodné zóny mají vyšší koncentrace PSA ale malou tendenci k invazi a metastázám, při vyšším grade již vztah PSA k stage a prognóze neplatí).

 

Monitorace onemocnění a úspěšnosti terapie

Při úplné chirurgické resekci se koncentrace PSA normalizuje do 3-6 měsíců, po śupéšné chemoterapii do 12-18 měsíců.

Přetrvávající zvýšené koncentrace v séru po radikální prostatektomii nebo chemoterapii znamená přítomnost zbytkové choroby, nebo lokální relaps onemocnění. Pokles PSA po hormonální terapii koreluje s délkou přežití.

Opětovné zvýšení PSA po úspěšné terapii signalizuje relaps onemocnění, anebo kostní metastázy (předchází klinickou symptomatologii).

 

Rychlost syntézy PSA

Parametr s dobrou specifičností pro diferenciální diagnostiku  karcinomu prostaty a benigního onemocnění. Nevýhodou je nutnost sledování po dobu 9-12 měsíců. Zvýšení celkového PSA o více než 0,75 μg/l ročně ve třech po sobě jdoucích odběrech je spojeno s 90% pravděpodobností karcinomu prostaty.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB  ČLS JEP k využití nádorových markerů v klinické praxi, 2008