Alfa-1-mikroglobulin v moči
Alfa-1-mikroglobulin (U; hmot. konc. [mg/l] nefelometrie)

Lokální kód: 85 Zkratka: A1M
Kód VZP rutina: 91193 Statim:
Kód NČLP 14253

Princip stanovení Nefelometrie
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 10 ml
Dostupnost rutinní: Dvakrát týdně Odezva: Za 3 dny

Pokyny k odběru vzorku: Není potřeba žádný zvláštní režim, je možné použít jednorázový vzorek moče, nebo vzorek z 24hodinového sběru.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Před analýzou je potřeba vzorky moči centrifugovat při otáčkách 3000g 10 minut. V případě, že se vzorky analyzují po uchování v lednici, před analýzou je třeba vytemperovat na laboratorní teplotu.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Poznámka ke stabilitě Nedoporučuje se používat zamražované vzorky moče.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0 12,5 mg/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace

 

 

U - Alfa-1-mikroglobulin

 

Charakteristika

Plazmatický globulin z rodiny lipokalinů o molekulové hmotnosti 27 kD. Syntéza probíhá v játrech, kde tvoří komplex s IgA. Eliminace je převážně renální, je volně filtrován glomeruly a zpětně resorbován v proximálním tubulu, v moči je stabilní i při kyselém pH. Mezi fyziologické funkce patří vazba a vychytávání hemu a radikálů, předpokládá se také imunomodulační vliv.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

33,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

58,0  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,57

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

92,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 10,00 mg/l)

9,27 mg/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Poškození proximálního tubulu různě etiologie. Současně je vhodné vyšetřit kreatinin,případně albumin pro diferenciální diagnostiku nefropatie.

 

Výpovědní hodnota,

Alfa 1 mikroglobulin se v moči ve zvýšené koncentraci objevuje v případě, že je porušena jeho tubulární reabsorpce - je markerem tubulárního poškození (tubulointersticiální nefritidy, intoxikace, aminoglykosidy, cyklosporin, ischemie, kontrastní látky). Při tubulárních proteinuriích se uvádí odpad celkové bílkoviny v moči v romezí 0,15-1,5 g/24h (Thomas 1998), u čistě tubulární proteinurie je však koncentrace celkové bílkoviny v moči často v normě.

Vyšetření je v rámci guidelines KDIGO 2012 doporučeno pro detekci tubulární proteinurie. 

 

Pro stanovení není nutná sbíraná moč, k interpretaci v okamžité moči slouží poměr α1 – mikroglobulin / kreatinin. Poměr α1 – mikroglobulinu (přepočtený na kreatinin) a albuminu v moči je vhodným markerem pro rozlišení smíšené a čistě glomerulární proteinurie. Je součástí Evropského doporučení pro analýzu moči, kde je spolu s ACR uveden ve formě interpretačního grafu pro diferenciaci primárních glomerulopatií, sekundárních glomerulopatií a tubulointersticiálních nefritid. (European Urinalysis Guidelines, Kouri 2000).

 

Zdroje informací:

www.enclabmed.cz

Jabor A., Franeková J.: Principy interpretace laboratorních testů, Roche 2013.

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books, 1998.

European Urinalysis Guidelines