Frakce středně zralých retikulocytů
Retikulocyty (IRFMH) (Retikulocyty (krev); num. podíl [%] LIF)

Lokální kód: 1369 Zkratka: MFR
Kód NČLP 14060

Princip stanovení Průtoková fluorescenční cytometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření, a to jen na telefonické vyžádání.

V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek laboratoř nemůže výsledky zaručit.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Maximální čas od získání do zpracování 5 hodina při 22 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 99R+ 1,8 14,4 %
M 0D 99R+ 2,4 12,5 %
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení laboratorní sekce.

Parametr MFR (středně zralé retikulocyty) je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění.

Retikulocyty se rozdělují na frakce podle obsahu RNA, který určuje zralost retikulocytů. Retikulocyty mají význam pro posouzení erytropoetické aktivity kostní dřeně. Snížená tvorba retikulocytů, nebo jejich nedostatek, ukazuje na neúčinnou erytropoézu. Zvýšená tvorba retikulocytů naopak ukazuje na zvýšenou erytropoézu. Zvýšený počet retikulocytů svědčí pro krvácení nebo hemolýzu. Vzestup retikulocytů ukazuje na úspěšnou léčbu erytropoetinem, vit. B12 při léčbě perniciózní anémie, známka reparace kostní dřeně po přechodném útlumu (imunosuprese, onkologická léčba apod.).  Snížený výskyt či nedostatek retikulocytů svědčí o útlumu krvetvorby.