Alfa-1-fetoprotein v séru
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Lokální kód: 309 Zkratka: AFP
Kód VZP rutina: 93215 Statim:
Kód NČLP 12403
Synonyma: Alfa1-fetoprotein
AFP

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Li-heparin, Na-heparin, K3-EDTA a plazma s citrátem sodným. Při použití citranu sodného musí být výsledky korigovány +10 %.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vyšetření není určeno ke screeningu nádorových onemocnění.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
11M 30D 99R+ <7,0 µg/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

 

 

Alfa – 1 fetoprotein (AFP)

 

AFP je glykoprotein, kterého hlavní fyziologická funkce není dosud plně objasněna. Počas fetálního života je syntetizován v gastrointestinálním traktu, játrech a žloutkovém váčku a uvolňován do tělesných tekutin vyvíjejícího se plodu. Transplacentárně prochází do krevního oběhu matky.

Hlavní klinický význam má stanovení AFP jako tumorového markeru v diagnostice a monitorování terapie hepatocelulárního karcinomu (HCC) a germinálních nádorů. Nelze ho použít jako obecný screeningový marker, nicméně jeho vyšetření je indikováno pro monitoraci pacientů se zvýšeným rizikem rozvoje uvedených malignit.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

12,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

46,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,26

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

34,2 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 20 µg/l)

6,84 µg/l

Poločas eliminace

5 dne, tj. 120 hodin.

Vzhledem ke vztahu CVi a CVg je vhodnější monitorování v čase a použití referenčních intervalů je omezené.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Podle Thomase (Thomas, 1998), též 5-6 dnů (Bidart, 1999).

 

Indikace

Diagnostika a monitorování terapie

 • Hepatocelulárního karcinomu
 • Germinálních nádorů

Relativní indikace

 • Monitoring pacientů s rizikem rozvoje HCC
 • (hepatální cirhóza, chronická HCV infekce)
 • Monitoring pacientů s rizikem rozvoje germinálního nádoru (kryptorchizmus, pozitivní rodinná nebo osobní anamnéza)

Screening vrozených vývojových vad

 

Výpovědní hodnota

AFP u hepatocelulárního karcinomu

 • Klinická specifičnost pro HCC je 75%
 • 60% HCC je asociováno se zvýšeným AFP v době diagnózy
 • Míra zvýšení AFP dobře koreluje s počtem nediferencovaných buněk v tumoru
 • Cholangiocelulární karcinomy a hepatoblastom jsou převážně AFP negativní
 • 21% jiných nádorů GIT (žaludku, pankreatu, střeva) je asociováno s elevací AFP

 

Elevace AFP jiné než nádorové etiologie

 • Gravidita a děti do 1 roku
 • Hepatální cirhóza (10-62% pacientů, z toho 99% má koncentrace do 545 kU/l)
 • Akutní virová a chronická aktivní hepatitida (tranzientně)

 

Zdroje informací:

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB  ČLS JEP k využití nádorových markerů v klinické praxi, 2008

 

 

 

 

 .