Beta-2-mikroglobulin v séru
Beta-2-mikroglobulin (S; hmot. konc. [mg/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 315 Zkratka: B2MG
Kód VZP rutina: 91193 Statim:
Kód NČLP 11519
Synonyma: b2m v séru
b2-mirkoglobulin v séru

Princip stanovení aglutinace Ag-Ab (imunoturbidimetrie)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběrové zkumavky: Na-Hep, K3EDTA.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 8 den
Poznámka ke stabilitě Pro dlouhodobější skladování je vhodné materiál zmrazit -20°C časové omezení výrobce neuvádí

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ 0,97 2,64 mg/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

S - Beta-2-mikroglobulin

 

Charakteristika

ß2-mikroglobulin je protein s nízkou molekulovou hmotností, nachází se na povrchu většiny jaderních buněk, kde tvoří lehký řetězec lidských leukocytárních antigenů (HLA) 1. třídy. Volný  ß2-mikroglobulin se v nízkých koncentracích objevuje v séru, v moči či jiných tělesných tekutinách v důsledku metabolismu a štěpení HLA.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

5,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

15,5 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,38

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

19,5 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 2,00 mg/l)

0,39 mg/l

Poločas eliminace

0,0292 dne, tj. 0,7 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Při krátkém poločase eliminace se za den může zcela eliminovat

 

Výpovědní hodnota

Koncentrace ß2-mikroglobulinu v séru jsou často zvýšené v důsledku rychlejší syntézy u pacientů s lymfoproliferativními (mnohočetný myelom, B-CL leukémie, B – non hodginské lymfomy)  a chronickými zánětlivými onemocněními. Zvýšené koncentrace se vyskytují také při ledvinových dysfunkcích a snížené glomerulární filtraci v důsledku sníženého vylučování moči. Vzestup sérové a pokles močové koncentrace je markerem rejekce transplantované ledviny.

 

Indikace vyšetření

Pomocný tumor marker u hematologických malignit, nejedná se však o screeningové vyšetření. Detekce dialyzační amyloidózy a rejekce transplantátu ledviny, prognóza HIV infekce

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz