HLA-B27 v krvi
HLA B27 (Lymfocyty; přítomnost [-] *)

Lokální kód: 1656 Zkratka: HLAB
Kód VZP rutina: 91439 Statim:
Kód NČLP 07962

Princip stanovení Průtoková cytometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Denně v prac.dny při příjmu materiálu do 12 h.
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Odběr chránit před chladem.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 24 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které‚ jsou ze staršího data, mohou být proto
ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Základní informace k analytu:
Jednotka - kvalitativní hodnocení (textový výstup pozitivní/negativní)

HLA-B27

 

HLA (z anglického human leukocyte antigens) jsou molekuly vyskytující se na povrchu buněk, které se nazývají molekuly tkáňové slučitelnosti – hlavního histokompatibilního systému – MHC (z anglického major histocompatibility complex). Rozlišují se na HLA I. třídy (HLA-A, B, C) vyskytující se na všech jaderných buňkách a na HLA II. třídy (HLA-DP, DR, DQ), které se vyskytují pouze na povrchu antigen prezentujících buněk. Tyto molekuly jsou kódované specifickými geny a každý jedinec je vybaven jinou sestavou molekul HLA. Pouze u jednovaječných dvojčat je tato sestava stejná.  Molekuly HLA na buňkách jsou schopny vyvolat imunitní odpověď u jiného jedince, a proto hraje HLA systém velmi důležitou úlohu při transplantacích, kdy je vhodná co nejlepší shoda v HLA mezi dárcem a příjemcem. Bezpodmínečně nutná je shoda v HLA u transplantací kostní dřeně. Vzhledem ke značnému HLA polymorfismu (geneticky určené individuální proměnlivosti) je obtížné nalézt zcela kompatibilní, tj. HLA identické dárce a příjemce. Molekuly MHC (HLA) se účastní procesu předkládání (prezentace) antigenů imunitnímu systému tak, aby ten byl schopen je poznat jako cizí a následně na ně adekvátně reagovat. MHC gp. I. třídy předkládají antigen CD8+ (cytotoxickým) T lymfocytům, zatímco MHC gp. II. třídy CD4+ (pomocným) T lymfocytům. V případě, že proces prezentace antigenu nefunguje přesně, dochází k poruchám imunity, které se projevují vyšší náchylností k některým infekcím, vyšší náchylností k alergiím a k autoimunitním nemocem a i k některým dalším chorobám s imunopatologickou podstatou. Pro určité choroby je typická přítomnost určitých haplotypů HLA molekul.

Nejznámější je asociace molekuly HLA-B27 s řadou nespecificky zánětlivých onemocnění, mezi která patří různé záněty kloubů, vnitřních struktur oka (uveitida), krátkých kostí rukou a nohou a šlach a spondyloarthropatie. Nejznámější spondyloarthropatií je ankylózující spondylitida (Bechtěrevova nemoc). Exprese HLA-B27 je nalézána u 90 % pacientů s tímto onemocněním, zatímco v normální populaci je to jen 7 %. Detekce tohoto rizikového haplotypu může tedy významnou měrou přispět k diferenciální diagnostice, včasné a cílené terapii či k prevenci u rizikových členů v rodině. Zvláště významný je časný záchyt akutní přední uveitidy, který signalizuje riziko postupného vzniku spondyloarthropatie, neboť včasná léčba může významnou měrou přispět ke zlepšení prognózy tohoto onemocnění.

 

Klinická indikace:

·         Uveitida

·         Spondyloarthropatie (Bechtěrevova nemoc)

·         zánětlivá onemocnění kloubů, krátkých kostí rukou a nohou, šlach