Aldosteron v plazmě
Aldosteron (P; látková konc. [pmol/l] LIA)

Lokální kód: 97 Zkratka: Aldo
Kód VZP rutina: 93125 Statim:
Kód NČLP 07146

Princip stanovení Chemiluminiscenční imunoanalýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 6 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: Před odběrem je nutné vysadit na nejméně 1 týden léky ovlivňující RAAS (diuretika, beta blokátory a další). Pacient by měl dodržet standardní příjem Na+ a K+ a vyloučit ze stravy lékořicové výrobky.
Odběr se provádí za 2 hodiny po probuzení (mezi 7:00 a 10:00). Při hospitalizaci je nutné aby pacient setrval v poloze vleže/vsedě min 2 hodiny. U ambulantních pacientů se provádí odběr vsedě po minimálně 30 minutovém klidu bez změny polohy.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Vzorky neprodleně transportovat do laboratoře, při transportu nechladit !
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Poloha při odběru, čas odběru, medikace ovlivňující RAAS.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Co nejdříve oddělit plazmu od koagula, alikvoty ihned po separaci zamrazit (nesmí se chladit !!!).
Stabilita vzorků
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Zdroj stability: příbalový leták

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 61 978 pmol/l od 07 do 10
Základní informace k analytu:
Pro polohu vleže platí referenční rozmezí: 32,4 - 653,7 pmol/l
Zdroj referenčního rozmezí: příbalový leták Diasorin

Hodnocení indexu ARR (aldosteron/ koncentrace reninu): 100 pmol/ng diagnostický cutt off pro hyperaldosteronizmus.
U zdravých jedinců se hodnota ARR pohybuje v rozmezí 5 - 77 pmol/ng.
Diagnózu primárního hyperaldosteronizmu podporuje současně zjištená koncentrace aldosteronu nad 300 pmol/l.
Zdroj: Funder at al. Case Detection, Diagnosis, and Treatment of Patients with Primary Aldosteronism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

 

 

P- Aldosteron

 

Steroidní hormon o molekulové hmotnosti 360,4 g/mol syntetizovaný z cholesterolu v buňkách zona glomerulosa nadledviny.

Produkce aldosteronu je stimulována třemi hlavími mechanismy: angiotenzinem II (RAAS), hyperkalémií a ACTH. Inhibiční vlivy zahrnují natriuretické peptidy, melanocyty stimulující hormon a dopamin. Dlouhodobě zvýšený obsah draslíku a snížený obsah sodíku v dietě zvyšují odpověď buněk zona glomerulosa na stimulační vlivy sekrece aldosteronu v akutní fázi (pokles TK – aktivace RAAS, akutní hyperkalémie, stresový podnět – ACTH).

 

Aldosteron je v krvi vázán na plazmatické proteiny asi z 50%. Inaktivace probíhá převážně v hepatocytech, kde je aldosteron konjugován s kyselinou glukuronovou, menší význam má renální clearance. U pacientů s jaterní cirhózou inaktivace aldosteronu klesá s počtem funkčních hepatocytů. Zároveň se relativně zvyšuje podíl renální eliminace.

 

Většina fyziologických účinků aldosteronu je zprostředkována vazbou na mineralokortikoidní receptor. V renálních tubulech vlivem aldosteronu dochází ke zvýšené zpětné reabsorpci Na+ a vody a exkreci K+ a iontů H+. Při chronickém hyperaldosteronismu po počáteční fázi retence Na+ a vody následně dochází ke zvýšení natriurézy a diurézy (u pacientů se nevyvinou otoky ani hyponatrémie), deplece K+ se však prohlubuje. Tento mechanismus je zajištěn natriuretickými peptidy a regulací renální hemodynamiky. 

 

Aldosteron dále v neuronech, myocytech a buňkách endotelu a hladké svaloviny cév ovlivňuje syntézu kolagenu a růstových faktorů (TGF beta, PAI-1).

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

29,4

Interindividuální variabilita (CVg)

40,1

Index individuality (teoretický, bezCVa)

0,73

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

85,5 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 250 pmol/l)

214 pmol/l

Poločaseliminace

26 - 44 minut

 Poznámka k poločasu eliminace

Zdroj: Henriksen J.H.: Degradation of biological substances, CRC Press, 1991. U pacientů s hepatální cirhózou se poločas prodlužuje na 43 – 244 minut.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika endokrinopatií (poruchy osy RAAS, hyper/hypoaldosteronismus), diferenciální diagnostika sekundární hypertenze a poruch vodno solní homeostázy. Indikace spolu s vyšetřením reninu.

 

Výpovědní hodnota

Pro screening poruch osy RAAS se využívá poměr aldosteron/renin (ARR). Odběr pro vyšetření obou analytů je nutné provést ve stejném čase a za stejných podmínek (poloha, dieta, vysazení farmakoterapie).

 

Primární hyperaldosteronismus

Klinicky se nejčastěji manifestuje farmakorezistentní hypertenzí, hypokalémie je méně častá (37%) .

Podle guidelines Endokrinologické společnosti (The Endocrine Society) se doporučuje vyšetřit  ARR u všech pacientů s hypertenzí nad 160/110 mmHg, nebo při rezistenci na terapii (>3 antihypertenziva), dále u pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou (kardiovaskulární příhody nebo hypertenze před 40. rokem života) a u hypertenze s hypokalemií.

 

 

Zdroje:

Jameson, J.L. et al.: Harrison´s Endocrinology, McGraw Hill, 2006

 

Funder J.W., Carey R.M., Fardella C. et al.: Case Detection, diagnosis and treatment of patients with primary aldosteronism: An Endocrine Society Practical Guideline, J Clin Endocrinol Metab, 2008.

 

Rossi G.P., Barisa M., Belfiore A. et al.: The aldosterone-renin ratio based on the plasma renin activity and the direct renin assay for diagnosing aldosterone-producing adenoma, J Hypertens., 2010

 

The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension, European Heart Journal, 2013.