Buňky CD3+/HLA-DR+ aktivované T lymfocyty v krvi
Buňky CD3+/HLA-DR+ (Lymfocyty; num. podíl [%] cytometrie průtoková)

Lokální kód: 1605 Zkratka: DR
Kód VZP rutina: 91439 Statim:
Kód NČLP 06644
Synonyma: CD3+/HLA-DR+

Princip stanovení Průtoková cytometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Denně v prac.dny při příjmu materiálu do 12 h.
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Odběr chránit před chladem.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které‚ jsou ze staršího data, mohou být proto
ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 11M 4 9 %
11M 1D 6R 6 16 %
6R 1D 17R 9 17 %
F 17R 1D 40R 3 17 %
M 17R 1D 40R 4 20 %
F 40R 1D 99R+ 4 17 %
M 40R 1D 99R+ 4 26 %
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Konsenzus IKEM.
Jednotka: %

Na lymfocytech lze sledovat i expresi aktivačních znaků. Časným aktivačním znakem, jehož expresi lze sledovat, je molekula CD69, která se objevuje na povrchu lymfocytů již po několika hodinách od aktivace a její exprese nabývá vrcholu většinou druhý den. Pozdějšími aktivačními znaky jsou molekula CD25 (alfa podjednotka receptoru pro IL-2), CD71 (receptor pro transferin) a molekula HLA-DR. Nejoblíbenějším znakem pro zjištění aktivace je molekula HLA-DR, jejíž exprese na T lymfocytech se výrazně zvyšuje při akutních virových infekcích, jako např. akutní infekce EBV, a zvýšený počet aktivovaných T lymfocytů (CD3+/HLA-DR+) tak kopíruje zapojení specifické imunity do obrany organismu. Exprese HLA-DR je dále měřena i na cytotoxických CD8+ T lymfocytech, kdy počet CD8+/HLA-DR+ buněk kopíruje přímo zapojení specifické imunity do boje proti virovým infekcím, a na monocytech (CD14+), kdy pomocí tohoto znaku lze monitorovat pacienty v sepsi, neboť nízká hodnota exprese HLA-DR koreluje s horší prognózou pacienta v septickém stavu.