Kreatinin v drénu
Kreatinin (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 240 Zkratka: drKR
Kód VZP rutina: Statim: 81169
Kód NČLP 05212

Princip stanovení Enzymové stanovení (peroxidáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Nespecif. tekutina(Drén)
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Výrobce neudává stabilitu analytu v materiálu z drénu.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ µmol/l
Základní informace k analytu:

 

 

P/S - Kreatinin

 

Charakteristika

Kreatinin je cyklický imid (anhydrid) kreatinu o molekulové hmotnosti 113,1 g/mol. Je konečným  produktem  neenzymatického štěpení kreatinu a kreatinfosfátu. Hlavním zdrojem kreatininu je svalová tkáň  (98%  kreatinu se nachází ve svalech), plazmatická koncentrace kreatininu je proto z velké části závislá na svalové hmotě  jedince (a teda i pohlaví, věku, váze  a nutrici), menší množství kreatininu pochází ze stravy (tepelně upravené maso).

Za fyziologických okolností je kreatinin vylučován  glomerulární filtrací (90%) a jenom zanedbatelná část (10%) je skretována  tubulárně.  

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

6,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

14,7 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,41

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

17,5 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,00 µmol/l)

17,52 µmol/l

Poločas eliminace

0,1 dne, tj. 2,4 hodiny

 

Poznámka k poločasu eliminace

2,5 hodiny u zdravých osob (Thomas, 1998), při poklesu glomerulární filtrace o 50 % prodloužení na 5 hodin (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Základní marker renální funkce, slouží pro výpočet glomerulární filtrace. V počátečních stadiích renální insuficience je k posouzení glomerulární filtrace vhodné indikovat vyšetření cystatinu C.

 

Výpovědní hodnota

·         Při interpretaci výsledků je nutné počítat s jistými omezeními.

o    Vzestup kreatininu v séru je patrný až při snížení glomerulární filtrace pod 1 ml/s/1,73m2. Pro diagnostiku inicíálních stadií glomerulopatií (hypertenzní, diabetická) je k odhadu GFR vhodnější cystatin C.

o    Vzhledem k závislosti na svalové hmotě a obsahu v potravě je nutné brát v úvahu interindividuální rozdíly u zdravé populace. Je proto vhodnější sledování vý sledků v čase, než interpretace podle referenčních  rozmezí z 1 odběru.

o    Omezené využití u pacientů v katabolismu, při malnutrici, svalových dystrofiích  atd..

o    Odhad GFR z kreatininu by měl být používán jen za předpokladu steady state (2 měření s odstupem 24h s rozdílem koncentrací menším než 10%).

o    V pokročilých stadiích  renálního selhání narůstá podíl tubulární sekrece a intestinální eliminace, na kreatininu založený odhad GFR proto nadhodnocuje  glomerulární funkci.

o    Při stanovení kreatininu Jaffého metodou je nutné počítat s možnou  interferencí vlivem dalších tzv. Jaffého chromogenů (asi 50 látek včetně např. bilirubinu)

·         Výpočet glomerulární filtrace je možné provést pomocí clearance endogenního kreatininu který vyžaduje přesný 24h  sběr moči anebo použít  některý ze vzorců pro odhad ze sérové koncentrace (starší MDRD, nově doporučovaný CKD-EPI). Výpočty a kalkulátor jsou k dispozici zde:  SBL_Výpočtové vztahy biochemie. Indikace a omezení jednotlivých odhadů jsou shrnuty zde:  SBL_Odhady GFR a  SBL_Odhady GFR příklady

 

 

 

Zdroje informací

A. Jabor, Vntřní prostředí, Grada 2008

L.Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books 1998

www.enclabmed.cz