Ferritin v séru
Feritin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Lokální kód: 46 Zkratka: Feri
Kód VZP rutina: 93151 Statim:
Kód NČLP 03444
Synonyma: Feritin

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: K3EDTA plazma, Li-, Na-heparinová plazma.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o farmakosubstituci preparáty s obsahem železa, podaných transfuzních přípravcích

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 24 hodina
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 48 týden
Poznámka ke stabilitě Budou-li vzorky vyšetřeny za delší dobu než 24 hodin, oddělte sérum nebo plazmu od koagula, separátoru séra či erytrocytů. Stabilita odděleného séra nebo plazmy je při teplotě +2 °C až +8 °C maximálně 7 dní.
Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.
Vzorky lze zamrazit 2x.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 17R 99R+ 13,0 150,0 µg/l
M 20R 99R+ 30,0 400,0 µg/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

S - Ferritin

Charakteristika

Ferritin je alfa1 globulin o vysoké molekulové hmotnosti (450kD). Je produkován v retikuloendotelovém systému (játra, slezina, kostní dřeň, ledviny). Molekula ferritinu která neobsahuje Fe je označována jako apoferritin. Hlavní funkcí je uchovávání zásoby železa v organizmu (1 molekula feritinu může obsahovat až 4000 atomů Fe) a zároveň ochrana buněk před potenciální toxicitou Fe. U zdravého dospělého jedince je přibližně 25% železa uloženo v různých formách zásob, z čehož asi dvě třetiny ve formě feritinu.

Cirkulující ferritin pozůstává ze:

·         Sérového ferritinu (glykovaná forma, fyziologicky sekretována buňkami, obsahující jen minimální množství Fe).

·         Tkáňového ferritinu (uvolňuje se při poškození buněk)

 

Pro diagnostiku je důležité, že za fyziologických podmínek je koncentrace sérového ferritinu v rovnováze s ferritinem ve tkáních a je teda přímo úměrná celkové zásobě železa v organizmu.

Pi některých patologických stavech je však tento vztah porušen a koncentrace ferritinu v plazmě již nereflektuje zásobní Fe.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

14,2 %

Interindividuální variabilita (CVg)

15,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,95

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

42,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 100,00 µg/l)

41,98 µg/l

Poločas eliminace

0,02 dne, tj. 0,5 hodin.

 Poznámka k poločasu eliminace

4-40 minut stanoveno experimentálně u zvířat (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Poruchy metabolismu železa, diferenciální diagnostika anémií. Pomocný nástroj v diagnostice hemochromatózy. Monitorování substituční terapie železem.

 

Výpovědní hodnota

·         Základní marker mobilizovatelné zásoby železa v organismu.

o    Diagnostika sideropenie již v latentí fázi.

 

·         Monitoring rizikových pacientů z hlediska sideropenie.

o    Těhotné, chronicky hemodialyzovaní pacienti, dárci krevních derivátů

 

·         Diferenciální diagnostika hypochromních anémií

o    Sideropenická vs. Anémie chronických onemocnění

 

·         Monitorování a ukončení substituční terapie Fe

 

·         Diagnostika stavů se zvýšeným obsahem Fe v organismu

o    Hemochromatóza, inefektivní erytropoéza, opakované transfuze

 

·         Koncentrace je závislá na pohlaví a věku, ženy v premenopauzálním období mají koncentrace nižší než muži, po menopauze se pohlavní rozdíly ztrácí.

 

·         U pacientů s chronickým zánětlivým onemocněním, infekcemi, nádorovým onemocněním a chronickým selháním ledvin dochází k nepřiměřenému zvýšení koncentrace feritinu vzhledem k zásobnímu železu. Koncentrace feritinu u vyjmenovaných stavů neodráží zásobní Fe.

 

·         Elevace ferritinu je často přítomna u řady maligních tumorů (hepatomy, neuroblastom...), dle klinických dat je však specifičnost diskutabilní.  

 

Zdroje informací

A.Kazda, Kritické stavy – metabolická a laboratorní problematika, Galén, 2012

L.Thomas, Clinical laboratory diagnostics, TH Books, 1998

www.enclabmed.cz