Renin v plazmě
Renin (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Lokální kód: 96 Zkratka: Ren
Kód VZP rutina: 93179 Statim:
Kód NČLP 02785

Princip stanovení Chemiluminiscenční imunoanalýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 6 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: Před odběrem je nutné vysadit na nejméně 1 týden léky ovlivňující RAAS (diuretika, beta blokátory a další). Pacient by měl dodržet standardní příjem Na+ a K+ a vyloučit ze stravy lékořicové výrobky.
Odběr se provádí za 2 hodiny po probuzení (mezi 7:00 a 10:00). Při hospitalizaci je nutné, aby pacient setrval v poloze vleže/vsedě min. 2 hodiny. U ambulantních pacientů se provádí odběr vsedě po minimálně 30 minutovém klidu bez změny polohy.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Vzorky neprodleně transportovat do laboratoře, při transportu nechladit !
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Poloha při odběru, čas odběru, medikace ovlivňující RAAS.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Co nejdříve oddělit plazmu od koagula, alikvoty ihned po separaci zamrazit (nesmí se chladit !!!).
Stabilita vzorků
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Zdroj stability: konsenzus IKEM
Při 2-8 °C je analyt nestabilní.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 2,64 27,7 ng/l od 07 do 10
Základní informace k analytu:
Pro polohu vleže platí referenční rozmezí: 1,68 - 23,9 ng/l
Zdroj referenčního rozmezí: příbalový leták Diasorin

Hodnocení indexu ARR (aldosteron/ koncentrace reninu): 100 pmol/ng diagnostický cutt off pro hyperaldosteronizmus.
U zdravých jedinců se hodnota ARR pohybuje v rozmezí 5 - 77 pmol/ng.
Diagnózu primárního hyperaldosteronizmu podporuje současně zjištená koncentrace aldosteronu nad 300 pmol/l.
Zdroj: Funder at al. Case Detection, Diagnosis, and Treatment of Patients with Primary Aldosteronism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

 

 

P - Renin

 

Charakteristika

Enzym (peptidáza) o velikosti 45 kDa, syntetizovaný buňkami juxtaglomerulárního aparátu ledviny. Je součástí sytému RAAS - štěpí angiotensinogen na angiotensin I a má i přímý vazokonstrikční účinek. Fyziologickou funkcí RAAS je udržování efektivního cirkulujícího objemu, zvýšení krevního tlaku a obnovení perfuze ledvin.

Hlavními stimuly pro uvolnění reninu jsou:

1. Pokles krevního tlaku ve vas afferens (zprostředkováno baroreceptory v cévní stěně)

2. Zvýšená nálož Na a Cl v moči v oblasti Henleovy kličky/distálního tubulu (zprostředkováno macula densa)

3. Sympatoadrenální systém

4. Vzestup koncentrace K+ v krevní plazmě

Inhibiční vlivy zahrnují aldosteron a angiotensin II (negativní zpětná vazba), natriuretické peptidy a normalizaci perfuze ledviny (vzestupTk).

 

Plazmatická koncentrace reninu podléhá diurnální variaci s maximem kolem 4.-6. hodiny ranní, s minimem o půlnoci. Je výrazně ovlivněna polohou při odběru (zvýšení ve stoje),obsahem sodíku v dietě (zvýšený příjem Na+ stimuluje sekreci) a kalémií

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

Není uváděno

Interindividuální variabilita (CVg)

Není uváděno

Poločas eliminace

10-20 minut

Zdroj: Jameson, J.L. et al.: Harrison´s Endocrinology, McGraw Hill, 2006

 

Indikace vyšetření

Diagnostika endokrinopatií (poruchy osy RAAS, hyper/hypoaldosteronismus), diferenciální diagnostika sekundární hypertenze a poruch vodno solní homeostázy. Indikace spolu s vyšetřením aldosteronu.

 

Výpovědní hodnota

Pro screening poruch osy RAAS se využívá poměr aldosteron/renin (ARR). Odběr pro vyšetření obou analytů je nutné provést ve stejném čase a za stejných podmínek (poloha, dieta, vysazení farmakoterapie).

 

Primární hyperaldosteronismus

Klinicky se nejčastěji manifestuje farmakorezistentní hypertenzí, hypokalémie je méně častá (37%) .

Podle guidelines Endokrinologické společnosti (The Endocrine Society) se doporučuje vyšetřit  ARR u všech pacientů s hypertenzí nad 160/110 mmHg, nebo při rezistenci na terapii (>3 antihypertenziva), dále u pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou (kardiovaskulární příhody nebo hypertenze před 40. rokem života) a u hypertenze s hypokalemií. Diagnostický cutt off indexu ARR pro primární hyperaldosteronizmus je 100 pmol/ng. Diagnózu podporuje současně zjištená koncentrace aldosteronu nad 300 pmol/l.

 

Zdroje:

Jameson, J.L. et al.: Harrison´s Endocrinology, McGraw Hill, 2006

 

Funder J.W., Carey R.M., Fardella C. et al.: Case Detection, diagnosis and treatment of patients with primary aldosteronism: An Endocrine Society Practical Guideline, J Clin Endocrinol Metab, 2008.

 

Rossi G.P., Barisa M., Belfiore A. et al.: The aldosterone-renin ratio based on the plasma renin activity and the direct renin assay for diagnosing aldosterone-producing adenoma, J Hypertens., 2010

 

The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension, European Heart Journal, 2013.