Lipoprotein (a) v séru
Lipoprotein a (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 64 Zkratka: sLPA
Kód VZP rutina: 81541 Statim:
Kód NČLP 02389
Synonyma: Lp (a)

Princip stanovení Částicemi zesílená imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Li-heparinová a EDTA plazma. Je nutný odběr nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 8 hodina
Stabilita při 4-8°C 48 hodina
Stabilita při -20°C 90 den
Poznámka ke stabilitě Udávaná stabilita platí pro sérum i plazmu.

Základní informace k analytu:
POZOR! Změna jednotky Lp(a) od 8.10.2014 na nmol/l. Nově používané referenční rozmezí je 7-75 nmol/l. Cut off pro zvýšené kardiovaskulární riziko je 75 nmol/l. Další informace jsou uvedeny v základních informacích o metodě níže a v seznamu referenčních rozmezí.

 

P/SLipoprotein (a)

 

Charakteristika

Lp (a) je LDL podobná lipoproteinová částice bohatá na cholesterol. Je syntetizován v játrech nezávisle na triacylglycerolech, poločas eliminace je 3-4 dny a oproti LDL obsahuje navíc Apo(a),  který je kovalentně vázán disulfidickou vazbou k Apo B100.  Molekula Lp(a) vykazuje vysokou heterogenitu díky značnému polymorfismu Apo(a), který je daný různým počtem opakujících se aminokyselinových sekvencí – Kringle domén, což způsobuje rozdílnou velikost Apo(a). Heterogenita Lp(a) je tedy převážně určena genem pro Apo(a), který leží na chromozomu 6. Apo(a) jeví homologii s proteiny fibrinolytického systému, zejména plazminogenu, čímž podněcuje prokoagulační stav a významně se tak účastní rozvoje trombotického procesu a aterosklerotických změn. Plazmatická koncentrace Lp(a) je dána geneticky, není ovlivněna dietou, věkem nebo farmakologicky.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

20,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

18,1 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

1,15

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

59 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 75 nmol/l)

44,4 nmol/l

Poločas eliminace

3 – 4 dny

 

Poznámka k poločasu eliminace

2,8 - 3,84 dne (Krempler, 1980)

 

Indikace vyšetření

Hodnocení kardiovaskulárního rizika, trombofilní stavy.

 

Výpovědní hodnota

Rizikový faktor koronárního onemocnění nezávislý na ostatních plazmatických lipoproteinech – za rizikovou je považována koncentrace nad 75 nmol/l (0,3 g/l). Vzhledem k velikostní heterogenitě jsou hodnoty vyjádřeny v nanomolech na litr množství Lp(a), kdy nedochází k podhodnocování Lp(a) u pacientů s menšími částicemi Apo(a) a nadhodnocování Lp(a) u pacientů s většími částicemi Apo(a). Menší molekuly Apo(a) jsou spojovány s vyšším rizikem aterosklerózy, neboť jsou v játrech méně degradovány a více syntetizovány. V plazmatické koncentraci Lp(a) jsou rovněž velké interindividuální rozdíly mezi jednotlivými etnickými skupinami. Nejnižší hodnoty se vyskytují u bělochů a Asiatů, u černochů a Indů je koncentrace 2-4krát vyšší, kdy až 68% černochů má hladiny Lp(a) vyšší než 75 nmol/l. Zvýšené koncentrace Lp(a) se též vyskytují u dialyzovaných pacientů, u pacientů s cévními mozkovými příhodami, akutní fází infarktu myokardu,  hypotyreózou či dekompenzovaným diabetem mellitem.

 

Guidelines ESC a EAS: Lp(a) je zavzat do guidelines, ale není terapeutickým cílem v primární prevenci.

 

Zdroje informací

Mayo Clinic, Test definition: LIPA, 2014

Siekmeier R. et al. Lipoprotein (a)- Structure, Epidemiology, Function and Diagnostics of a Cardiovascular Risk Marker. The Open Clin Chem J., 2008,1, p. 79-91.

Tery A. Jacobson. Lipoprotein(a), Cardiovascular disease and Comtemporary Management, Mayo Clin. Proc., 2013,  88 (11), 1294-1311

Lipoprotein (a): resurected by genetics, Journal of Internal Medicine, 2012

Richard Průša et al.: Průvodce laboratorními nálezy, Raabe, 2012

Kempler F., Kostner G., M., Bolzano K., Sandhofer F.: Turnover of Lipoprotein (a) in Man, J Clin Invest. 1980, 65(6), p.1483–1490

www.enclabmed.cz