Kalcitriol v séru
Kalcitriol (S; látková konc. [pmol/l] *)

Lokální kód: 387 Zkratka: 125D
Kód VZP rutina: 81679 Statim:
Kód NČLP 01584
Synonyma: 1,25 Dihydroxyvitamin D

Princip stanovení chemiluminiscenční imunoanalýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: ke stanovení je možno použít EDTA či LiHep plasmu
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
nejsou žádné zvláštní pokyny pro preanalytickou úpravu vzorků
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 48 hodina
Stabilita při 4-8°C 14 den
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě před stanovením je vhodné vzorky vytemperovat na pokojovou teplotu

Základní informace k analytu:

S – 1,25 Dihydroxyvitamín D

 

Charakteristika

Vitamín D je do organizmu přijímán potravou jako vitamin D3 (cholekalciferol), který je živočišného původu nebo jako rostlinný vitamin D2 (ergokalciferol). Oba se vstřebávají v tenkém střevě při neporušené absorpci lipidů.

Daleko významnější je však vlastní endogenní produkce vitaminu D3. Vzniká působením UV paprsků na metabolit cholesterolu (7-dehydrocholesterol) v kůži. Jak exogenní tak i endogenní vitamin D musí být v organismu dále přeměněn dvojí hydroxylací na aktivní formu. První hydroxylace probíhá v játrech, kde z cholekalciferolu vzniká 25-hydroxycholekalciferol neboli kalcidiol. Ten je následně hydroxylován v poloze 1 v ledvinách a vzniká 1,25 dihydroxycholekalciferol (kalcitriol). Terpve ten je biologicky aktivní a stimuluje ve sliznici tenkého střeva syntézu specifického proteinu, nutného pro vazbu a absorpci vápníku ze střeva.

Při hypokalcémii se aktivuje v ledvinách enzym 1 α-hydroxyláza a tak nastává v poloze 1 hydroxylace 25-hydroxycholekalciferolu. Jestliže je plazmatická koncentrace Ca2+ normální nebo zvýšená, probíhá v ledvinách alternativní pochod – hydroxylace na 24. uhlíku. Vzniklý 24,25 – dihydroxyderivát vitaminu D má výrazně nižší biologickou účinnost.

Tvorba 1,25 dihydroxyvitaminu D je přesně řízena koncentracemi vápníku, fosforu a parathormonu v séru. Parathormonu (PTH) zvyšuje kalcémii několika způsoby. Působí přímo na kosti, kde stimuluje novotvorbu i přestavbu kostní tkáně, přičemž odbourávání převládá. Výsledkem je vyplavení vápníku z kostí. Dále působí přímo na tubuly ledvin, kde brání zpětné resorpci fosfátů, zvyšuje zpětnou reabsorpci Ca2+ a exkreci HCO3-. Také stimuluje tvorbu kalcitriolu v ledvinách a tím nepřímo pomáhá lepší absorpci Ca2+ ve střevě.

Kromě účinku na hladinu kalcia a kostní metabolismus působí 1,25 dihydoxyvitamin D také jako regulátor exprese mnoha genů v různých tkáních (imunitní buňky, svaly, cévy a reprodukční orgány). Vitamín D má tedy také jistý imunomodulační efekt. Při jeho deficienci se zvyšuje náchylnost k infekcím a riziko vzniku některých nádorů (tlustého střeva, prsu a prostaty).

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

Interindividuální variabilita (CVg)

Index individuality (teoretický, bez CVa)

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 10,00 mg/l)

Poločas eliminace

4-8 hodin

 

Poznámka k poločasu eliminace

 

Indikace vyšetření:

  • vyšetření druhé volby při vyhodnocování saturace organismu vitaminem D, zejména u pacientů s renálním selháním,
  • vyšetření pacientů s klinickými projevy deficitu vitaminu D (například při podezření na vitamin D dependentní rachitidu z důvodu dědičného deficitu 1α hydroxylázy nebo orgánové rezistence na 1,25-dihydroxy vitamin D),
  • Diferenciální diagnostika hyperkalcémie.

 

Výpovědní hodnota

·         Vzestup primární  hyperparathyreóza, granulomatózní choroby (např. sarkoidóza), některé malignity

·         Snížená koncentrace hypoparathyreóza, chronické renální selhání

·         Prognostická hodnota 1,25 dihydroxyvitamin D není spolehlivým indikátorem  toxicity vitaminu D (k tomu slouží stanovení 25 hydroxyvitaminu D), i u předávkování vitaminem D může být hladina 1,25 dihydroxyvitaminu D normální.

 

 

Zdroje informací

 

RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, c2006. ISBN 80-7262-324-9.

https://www.mayomedicallaboratories.com

 

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/cd/hypertext/AJAML.htm

 

ANTONÍN JABOR A KOLEKTIV. Vnitřní prostředí. Praha: Grada, 2008. ISBN 8024712210.