Ceruloplazmin v séru
Ceruloplazmin (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 80 Zkratka: CERU
Kód VZP rutina: 91141 Statim:
Kód NČLP 01492
Synonyma: Ceruloplasmin

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Upřednostňuje se odběr vzorku nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Upřednostňuje se stanovení z čerstvého vzorku séra.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 72 hodina
Stabilita při -20°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě Stabilita analytu při -20°C platí pro plazmu i sérum a byla přebrána z příbalového letáku.
Zamražené vzorky by se měly rozmrazit pouze jednou. Opakované zmražování a odmražování může vést k znehodnocení analytu.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 0,22 0,58 g/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace

 

P/S - Ceruloplazmin

 

Charakteristika

Ceruloplasmin je plazmatický alfa2 glykoprotein s molekulární hmotností 132 kD, patří mezi pozitivní reaktanty akutní fáze. Syntéza probíhá v hepatocytech ve formě apoceruloplasminu, do které je posttranslačně inkorporováno 6-8 atomů mědi. Pro začlenění Cu je klíčová přítomnost enzymu ATPázy.

Fyziologické funkce Cp vyžadují jeho kompletní molekulu včetně atomů mědi:

·         Klíčová role v procesu transportu a mobilizaci železa ze zásobního feritinu. Cp svojí feroxidázovou aktivitou umožňuje inkorporaci Fe do molekuly transferinu ve formě Fe3+.

·         Enzymatická aktivita při oxidaci fenolů, kyseliny askorbové, katecholaminů.

·         Antioxidační funkce,  prevence oxidace lipidové složky buněčné membrány

·         Transportní protein pro měď

 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

5,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

11,1 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,52

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

22,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,50 g/l)

0,11 g/l

Poločas eliminace

4 dne, tj. 96,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Zdroj poločasu Thomas, 1998.

 

Indikace vyšetření

Reaktant akutní fáze. Diferenciální diagnostika hepatopatií, diagnostika Wilsonovy nemoci a poruch metabolismu mědi. Diferenciální diagnostika neurodegenerativních onemocnění a onemocnění pojiva.

 

Výpovědní hodnota

Při interpretaci výsledků je nutno brát v úvahu, že jde o pozitivní reaktant akutní fáze a jeho syntéza je při zánětlivé reakci zvýšena a neodráží metabolismus mědi.

Vzhledem k nízkému indexu individuality je vhodné sledování dynamiky Cp v čase.

 

Snížení koncentrace ceruloplasminu

·         Deficit mědi při malabsorpci / malnutrici

o    Dominantním nálezem je mikrochromní mikrocytární anémie, nereagující na substituci železa, nízká koncentrace Cp i volné mědi v plasmě.

·         Diagnostika Wilsonovy a Menkesovy nemoci

o    Podkladem těchto onemocnění je porucha ve 2 různých genech pro ATPázu která reguluje začlenění Cu do molekuly apoceruloplasminu. Apoceruloplasmin je uvolňován do cirkulace ale je velmi rychle eliminován (poločas eliminace je jen několik hodin).

o    Pro laboratorní diagnostiku je nutné kromě vyšetření Cp i stanovení plazmatické koncentrace mědi, případně odpadu Cu v moči.

o    Typickým nálezem je snížená koncentrace Cp a celkové plazmatické Cu, zvýšená koncentrace volné plazmatické Cu a odpadu Cu močí. V případě fulminantního průběhu jsou koncetrace Cp a celkové Cu normální anebo zvýšeny.

·         Renální / enterální ztráty, rozsáhlé popáleniny

·         Hepatopatie s poruchou syntetické funkce jater

 

Zvýšení koncentrace ceruloplasminu

·         Reakce akutní fáze (při bakteriální infekci stoupají koncentrace až do 3x horní referenční meze)

·         Farmakoterapie orálními kontraceptivy, estrogeny zvyšuje koncentraci ceruloplasminu o 20-30% v závislosti na dávce.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

L.Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books, 1998

A.Kazda et al.: Kritické stavy, Galén, 2012

.