Kreatinkináza v plazmě
CK (P; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1027 Zkratka: pCK
Kód VZP rutina: Statim: 81165
Kód NČLP 01390
Synonyma: CK v plazmě

Princip stanovení Enzymové stanovení s N-acetylcysteinem
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: sérum, Li-Hep a Na-Hep plazma
Odběr není vhodné provádět po aplikaci Intramuskulárních injekcí, chirurgickém výkonu nebo fyzické zátěži (výrazné ovlivnění výsledků)
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě Stabilita při -20 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro sérum i plazmu a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 99R+ 0.48 2.80 µkat/l
M 15R 99R+ 0.50 3.33 µkat/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí - příbalová informace

 

P/S - CK

 

Charakteristika

U kreatinkinázy rozlišujeme 4 základní izoenzymy: CK-MM, CK-MB, CK-BB a CK – mitochondriální. Fyziologicky je v plazmě v nejvyšší koncentraci přítomný dimer CK-MM.

Izoenzymy CK jsou v různém poměru zastoupeny v řadě tkání (kosterní, srdeční svaly, mozek, gastrointestinální trakt, prostata, uterus...)

Uvnitř buňky existují 2 hlavní frakce CK – cytosolová (CK-M + CK-B) a mitochondriální (CK-Mi). Hlavní fyziologickou funkcí CK je přeměna kreatinfosfátu a ATP v energetickém metabolismu.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

22,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

40,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,57

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

63,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 µkat/l)

3,18 µkat/l

Poločas eliminace

0,625 dne, tj. 15 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Poločas eliminace závisí na převládajícím izoenzymu, průměrně kolem 0,625 dne (CK MM 0,83, CK MB 0,42, CK BB 0,125), za jeden den zůstává 33 % původního množství. Udává se i 18-48 hodin pro CK MM, 12 hodin pro CK MB a 3 hodiny pro CK BB (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a diferenciální diagnostika muskulopatií, především rhabdomyolýzy a Duchenneovy a Beckerovy muskulární dystrofie.

 

Výpovědní hodnota

Základní marker poškození především kosterního svalu. V diagnostice srdečních onemocnění se pro nízkou specifičnost  již nepoužívá, nicméně jednou z příčin elevace celkové CK může být i poškození kardiomyocytů.

 

Akutní svalové poškození

·       Vzestup nad horní referenční mez je u 50% pacientů patrný za 4-5 hodin od vyvolávající noxy.

·       Maximální hodnoty při aktuní rhabdomyolýze můžou být až na 25x horní ref. meze (HRM).

Intramuskulární injekce

·       Elevace závisí na objemu, osmolalitě a typu léčiva (rhabdomyolýzu způsobují zejména diazepam, barbituráty, lidokain, prokainamid...)

Fyzická aktivita a cvičení

·       Elevace je závislá na stupni, trvání a typu zátéže

Akutní infekční myositidy

·       Hodnoty aktivity CK přesahují 100 x HRM

Intoxikace

·       Etanol, heroin, org. rozpouštědla, teofylin, amfetamíny, CO v případě koincidence maligní hypertermie anebo mechanického sval. poškození hodnoty až 100xHRM

Svalové dystrofie a jiná chronická  onemocnění

·       Nejvyšší jsou hodnoty u iniciálních stádií Duchenneovy a Beckerovy muskulární dystrofie – až 125xHRM

·       U myasthenia gravis, glykogenóz a dalších muskulopatií je aktivita CK v RM  anebo jen velmi mírné zvýšena.

·       U ostatních svalových dystrofií je většinou hodnota aktivity do 10x HRM

Jiné příčiny elevace CK

·       Endokrinopatie

·       Léky (beta blokátory, statiny, Li)

·       Chronický etylismus.

·       Stav po porodu 2-5x HRM

·       Hematologické a jiné malignity (plíce, colon, pankreas), cévní mozková příhoda, anebo těžký průběh onemocnění GIT (nekrotizující pankreatitida, akutní jaterní nekróza, okluze a. mesenterica)

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

L. Thomas: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books 1998