Cholinesteráza v séru
CHS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 13 Zkratka: sCHE
Kód VZP rutina: 81475 Statim:
Kód NČLP 01354
Synonyma: CHE v séru
CHS v séru

Princip stanovení Reakce butyrylthiocholin-thiocholin, spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: EDTA a Li nebo Na heparinová plazma
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Při podezření na intoxikaci organofosfáty je vzorek nutné transportovat v ledové tříšti.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Poznámka ke stabilitě Stabilita při 18 až 26°C a -20 °C není výrobcem deklarovaná.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 99R+ 67 210 µkat/l
M 15R 99R+ 85 195 µkat/l
Izolované vyšetření aktivity cholinesterázy má jen malou výpovědní hodnotu. Z důvodu vysoké interindividuální variability (40%) se doporučuje sledovat aktivitu u konkrétního pacienta v čase a výsledky posuzovat komplexně spolu s dalšími indikátory hepatální funkce - bilirubin, ALT, AST, albumin atd. (L.Thomas, Clinical laboratory diagnostics, 1998)
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

P/S - Cholinesteráza

 

Charakteristika

CHE (správněji acylcholinacylhydroláza, pseudocholinesteráza) je enzym katalyzující degradaci esterů cholinu a i dalších látek (aryl-, alkyl-esterů, butyrylthiocholinu).  

Je syntetizována v hepatocytech, nachází se v gastrointestinálním traktu, bílé hmotě centrálního nervového systému, slezině a co je pro laboratorní diagnostiku klíčové - volně v plazmě.

Existuje vícero alel genu pro CHE. Různé fenotypové varianty enzymu mají rozdílnou afinitu a schopnost degradace cholinu (praktický význam při aplikaci sukcinylcholinu v rámci anestézie, plazmatická CHE dobře koreluje s aktivitou CHE na synapsích).

Aktivita v plazmě výrazně klesá při stavech se sníženou jaterní syntézou, nebo inhibici enzymu při intoxikacích. Variantní formy CHE se rovněž vyznačují sníženou plazmatickou aktivitou. 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

7,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

10,4 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,67

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

19,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 100,00 µkat/l)

19,67 µkat/l

Poločas eliminace

13 dne, tj. 312,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

12-14 dnů (Thomas, 1998), 11 dnů (Ostergaard, 1988).

 

Indikace

 

·         Diagnostika hepatopatií s porušenou jaterní funkcí

·         Monitoring chronických hepatopatií

·         Diagnostika intoxikace intoxikace karbamáty a organofosfáty.

·         Suspektní přítomnost variantních CHE před aplikací sukcinylcholinu

 

Výpovědní hodnota

 

·         Míra syntetické schopnosti jater, funkčního jaterního parenchymu

o    Pro monitoring jaterní cirhózy je vhodné sledování výsledků v čase

o    Poločas 12-14 dní

·         Přímá inhibice a snížení plazmatické aktivity při intoxikaci organofosfáty, karbamáty

·         Inhibice farmakoterapií

o    Ireverzibilní, trvá několik týdnů (syntéza nové CHE v játrech)

o    Např. ecothiopát, cyklofosfamid, neostigmin, metotrexát, esmolol

o    Orální kontraceptiva obsahující ethinylestradiol mohou vést ke snížení o 20 %.

  • Fyziologická variabilitaOSN-E
    • Aktivita celkové CHS v plazmě závisí na tělesné hmotnosti, výšce a na pohlaví (muži mají vyšší hodnoty).
    • Během těhotenství klesá aktivita CHS v prvním trimestru o 20 - 30 % a na této nižší hodnotě přetrvává až do porodu, po němž se za  pár týdnů vrací k normálu.
    • Postmenopauzální ženy mají hodnoty o 15 % vyšší

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz