Vápník celkový v moči
Ca (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Lokální kód: 107 Zkratka: U1Ca
Kód VZP rutina: 81625 Statim: 81139
Kód NČLP 01228
Synonyma: Ca v moči
Kalcium v moči

Princip stanovení Arsenazo III - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Nejvhodnější jsou vzorky 24 hodinového sběru moči.
Sběr je vhodné provádět do nádobky obsahující 20-30 ml HCl o koncentraci 6 mol/l, aby nedošlo k precipitaci vápenatých solí.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se okyselení moče na pH<2.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 4 den
Stabilita při -20°C 3 týden
Poznámka ke stabilitě Moč se před skladováním doporučuje okyselit na pH<2.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ mmol/l
Ztráty kalcia močí málo korelují s jeho bilancí a vylučování vápníku je silně závislé na dietě, věku, pohlaví pacienta. Pro hodnocení hyperkalciurie je vhodné použít poměr Ca/kreatinin v moči. Hyperkalciurie = zvýšený odpad Ca močí / 24h nad nad horní referenční mez pro dané pohlaví a věk a současně zvýšený poměr Ca/kreatinin nad 0,6 mmol/mmol. Pro posouzení hypokalciurie neexistují přesné rozhodovací meze. Za suspektní lze považovat kalciurii pod 2,0 mmol/den za předpokladu diety s obsahem kalcia.( A.Jabor et al., Vnitřní prostředí, 2008)
Základní informace k analytu:
Metoda slouží ke stanovení koncentrace vápníku ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu vápníku, neuvádíme proto referenční rozmezí. Pro hodnocení kalciurie je určena metoda č.108 - odpad vápníku za 24 hodin.

 

dU - Vápník celkový

 

Charakteristika

V plazmě je kolem 38 molárních % celkového kalcia vázáno na proteiny. Zbývající část může být profiltrována v glomerulech. Je tvořena volným, ionizovaným kalciem, kterého je asi polovina celkové molární koncentrace (53 %), dalších 10 molárních % celkového kalcia tvoří komplexy s citrátem a hydrogenuhličitanem. Většina profiltrovaného kalciového kationtu se zpětně vstřebává majoritním pasivním transportem v proximálním tubulu (50 – 55 5) a Henleho kličce (20 – 30 %), podobně jako u magnezia se jedná o transcelulární transport a paracelulární transport přes paracellin-1. V distálním tubulu se vstřebává 12 – 25 % profiltrovaného kalcia. Řízený transport kalcia se odehrává na úrovni ascendentního raménka Henleho kličky, distálního tubulu a sběrného kanálku. V těchto částech nefronu se uplatňuje parathyrin (PTH, zvyšuje reabsorpci kalcia a snižuje reabsorpci fosfátů systémem závislým na adenylátcykláze) a vitamin D (rovněž zvyšuje reabsorpci kalcia). Jen zdánlivě paradoxně se při primární hyperparathyreóze s nadbytkem PTH objevuje výrazná hyperkalciurie – důvodem je zvýšená nálož kalcia pocházejícího z rezorbovaného skeletu a tedy i zvýšené profiltrované množství kalcia a dosažení stropu aktivních tubulárních trasportních procesů. Vysoká eliminace fosfátů je v této situaci naopak projevem působení PTH (v moči se zvyšuje současně cAMP). Výsledkem všech uvedených procesů se skutečnost, že se kalcia zpětně vstřebává kolem 95 % z profiltrovaného množství.

 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

26,2 %

Interindividuální variabilita (CVg)

27,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,97

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

72,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 6,00 mmol/d)

4,37 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Vyšetření poruch kalcium-fosfátového metabolismu, monitorace terapie. Osteopatie a osteoporóza. Urolitiáza. Posouzení metabolizmu vápníku při symptomech hypo/hyperkalcémie a normální koncentraci Ca v séru/plazmě.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz