Vápník celkový v moči odpad za 24 hodin
Ca (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofot. e.p.)

Lokální kód: 108 Zkratka: o1Ca
Kód NČLP 01220
Synonyma: Odpad vápníku v moči za 24 hodin
Kalcium odpad v moči za 24 hodin

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: U
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten ze stanovené koncentrace močového vápníku, objemu a doby sběru moči.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Přesný objem a doba sběru moči.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda.
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 2.50 7.50 mmol/d
Ztráty kalcia močí málo korelují s jeho bilancí a vylučování vápníku je silně závislé na dietě, věku, pohlaví pacienta. Pro hodnocení hyperkalciurie je vhodné použít poměr Ca/kreatinin v moči. Hyperkalciurie = zvýšený odpad Ca močí / 24h nad nad horní referenční mez pro dané pohlaví a věk a současně zvýšený poměr Ca/kreatinin nad 0,6 mmol mmol. Pro posouzení hypokalciurie neexistují přesné rozhodovací meze. Za suspektní lze považovat kalciurii pod 2,0 mmol/den za předpokladu diety s obsahem kalcia.( A.Jabor et al., Vnitřní prostředí, 2008)
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalový leták

 

dU - Vápník celkový

 

Charakteristika

V plazmě je kolem 38 molárních % celkového kalcia vázáno na proteiny. Zbývající část může být profiltrována v glomerulech. Je tvořena volným, ionizovaným kalciem, kterého je asi polovina celkové molární koncentrace (53 %), dalších 10 molárních % celkového kalcia tvoří komplexy s citrátem a hydrogenuhličitanem. Většina profiltrovaného kalciového kationtu se zpětně vstřebává majoritním pasivním transportem v proximálním tubulu (50 – 55 5) a Henleho kličce (20 – 30 %), podobně jako u magnezia se jedná o transcelulární transport a paracelulární transport přes paracellin-1. V distálním tubulu se vstřebává 12 – 25 % profiltrovaného kalcia. Řízený transport kalcia se odehrává na úrovni ascendentního raménka Henleho kličky, distálního tubulu a sběrného kanálku. V těchto částech nefronu se uplatňuje parathyrin (PTH, zvyšuje reabsorpci kalcia a snižuje reabsorpci fosfátů systémem závislým na adenylátcykláze) a vitamin D (rovněž zvyšuje reabsorpci kalcia). Jen zdánlivě paradoxně se při primární hyperparathyreóze s nadbytkem PTH objevuje výrazná hyperkalciurie – důvodem je zvýšená nálož kalcia pocházejícího z rezorbovaného skeletu a tedy i zvýšené profiltrované množství kalcia a dosažení stropu aktivních tubulárních trasportních procesů. Vysoká eliminace fosfátů je v této situaci naopak projevem působení PTH (v moči se zvyšuje současně cAMP). Výsledkem všech uvedených procesů se skutečnost, že se kalcia zpětně vstřebává kolem 95 % z profiltrovaného množství.

 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

26,2 %

Interindividuální variabilita (CVg)

27,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,97

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

72,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 6,00 mmol/d)

4,37 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Vyšetření poruch kalcium-fosfátového metabolismu, monitorace terapie. Osteopatie a osteoporóza. Urolitiáza. Posouzení metabolizmu vápníku při symptomech hypo/hyperkalcémie a normální koncentraci Ca v séru/plazmě.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz