Bilirubin celkový v séru
Bilirubin celkový (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Lokální kód: 7 Zkratka: sBT
Kód VZP rutina: 81361 Statim:
Kód NČLP 01154
Synonyma: Bilirubin total v séru

Princip stanovení Diazoniová sůl (spektrofotometrie)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběrové zkumavky: Na-Hep, K3EDTA, Li-Hep.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Interference léků nebo endogenních látek může ovlivnit výsledky.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 0,5 rok
Poznámka ke stabilitě Bilirubin je na světle nestabilní, nutno chránit vzorky před přímým osvětlením.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1M 99R+ 3,4 20,0 µmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí - příbalová informace

 

 

P/S - Bilirubin celkový, konjugovaný

 

Charakteristika

Bilirubin je hlavní produkt degradace hemu, ze kterého vzniká oxidací a rozpojením pyrrolového kruhu. Za fyziologických podmínek 80% bilirubinu pochází z hemoglobinu uvolněného z erytrocytů (cca 6g Hb ze 2x108 erytrocytů denně) ve slezině a kostní dřeni a 20% z metabolizmu myoglobinu, kataláz a cytochromů v různých tkáních.

 

V krevním oběhu je nerozpustný, nekonjugovaný bilirubin vázán na albumin a transportován do jater, která jsou spolu s biliárním systémem centrem jeho eliminace. Koncetrace bilirubinu v plazmě proto mimo jiné vypovídá o eliminační schopnosti hepatocytů.

Hyperbilirubinémie se klinicky projevuje od koncentrace bilirubinu 43 µmol/l u starších dětí a dospělých, u novorozenců od 63 µmol/l.

 

Bilirubin má v séru 3 frakce:

·         Nekonjugovaný bilirubin – nepolární, ve vodě nerozpustný, volně vázaný na albumin

·         Konjugovaný bilirubin –  mono /di-glukuronid,  ve vodě rozpustný

·         Delta bilirubin – kovalentně vázán na albumin amidovou vazbou

Co se týče laboratorní diagnostiky využívá se stanovení koncentrace celkového a konjugovaného bilirubinu, stanovení tzv.přímého (přímo reagujícího) bilirubinu se v současné době již nepoužívá.

 

 

 

Celkový bilirubin - Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

23,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

39,0  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,61

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

66,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 30,00 µmol/l)

19,98 µmol/l

Poločas eliminace

Viz.poznámka

Poznámka k poločasu eliminace

Závisí od frakce bilirubinu, pro delta bilirubin (kovalentně vázaný na albumin) se uvádí poločas 18-19 dnů (Thomas, 1998), pro konjugovaný bilirubin několik hodin.

 

Konjugovaný bilirubin - Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

36,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

43,2 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,85

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

102,3 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 20,00 µmol/l)

20,46 µmol/l

Poločas eliminace

0,25 dne, tj. 6,0 hodin.

Poznámka k poločasu eliminace

Udává se také poločas několik hodin (Thomas, 1998).

 

 

Indikace a výpovědní hodnota

·         Diagnostika hepatopatií se sníženou eliminační funkcí jater (nejčastěji virové, toxické obstrukční etiologie).

o    Screening

o    Diferenciální diagnostika ikteru

o    Monitoring hepatobiliárních onemocnění

·         Diagnostika vrozených poruch metabolismu bilirubinu

o    Nekonjugované hyperbilirubinémie (Crigler-Najjar, Gilbert)

o    Konjugované hyperbilirubinémie (Dubin-Johnson, Rotor)

·         Diagnostika stavů s intra/extravaskulární hemolýzou, inefektivní hematopoézou

Nekonjugovaná hyperbilirubinémie provází i posttransfuzní hemolytickou reakci, resorpci větších hematomů a  popáleniny.

 

Diferenciální diagnostika ikteru podle laboratorních vyšetření

 

Typ ikteru

Bilirubin celkový

Bilirubin konjugovaný

Bilirubin

UBG

ALT

Další vyšetření

Možná etiologie

sérum

sérum

moč

moč

sérum

PRE -

hepatální

typicky do 100 µmol/l

-

-

+

bez elevace

Krevní obraz

LDH

Haptoglobin

Hemolytické anémie,

Inefekt. erytropoéza, Posttransfuzní reakce, hematomy

INTRA -

hepatální

typicky >50% celk.bilirubinu

+

+

AST, sérologie, toxikologie

Infekční, toxické, ischemické hepatopatie

POST -

hepatální

+

-

Vzácně elevace >10x HRM

GGT, ALP

Obstrukce žlučových cest (kámen, tumor)

UBG=urobilinogen, HRM=horní referenční mez

Převzato a dopněno od: J.Racek et al.: Klinická biochemie, Galén, 1999

 

Zdroje informací

J. Racek, Klinická biochemie, Galén, 2006

L.Thomas, Clinical laboratory diagnostics, 1998

www.enclabmed.cz