Alfa-1-antitrypsin v séru
Alfa-1-antitrypsin (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 87 Zkratka: AAT
Kód VZP rutina: 91149 Statim:
Kód NČLP 00053
Synonyma: Alpha1-Antitrypsin

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Upřednostňují se vzorky odebrané nalačno
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na předanalytickou úpravu vzorků
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 48 hodina
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě Stabilita analytu při -20°C platí pro plazmu i sérum a byla přebrána z publikace Preanalytická fáze, SEKK, 2005.
Zamražené vzorky by se měly rozmrazit pouze jednou. Opakované zamrazování a rozmrazování vzorků může vést ke znehodnocení analytu.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 0,88 1,74 g/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace

 

 

S - Alfa-1-antitrypsin (AAT)

 

AAT patří do rodiny inhibitorů serinových proteáz, je reaktantem akutní fáze. Má více než 75 geneticky podmíněných variant s různou schopností inhibovat proteázy (kolagenázy, elastázu, trypsin, chymotrypsin, plazmin). Asi 70 % populace má relativně sníženou koncentraci alfa-1-antitrypsinu a asi 0,2 % bělochů má antiproteázovou aktivitu < 40 %.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

5,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

16,3  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,36

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

20,2 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,50 g/l)

0,30 g/l

Poločas eliminace

6,5 dne, tj. 156,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

6-7 dnů (Thomas, 1998), 4-5 dnů (Alves, 2009).

 

Indikace vyšetření

Reakce akutní fáze, genetické deficity spojené s onemocněním jater a plic, nádorová onemocnění

 • hepatitida nejasného původu u malých dětí
 • plicní emfyzém u dospělých
 • hepatitida nebo cirhóza jater nejasného původu u dospělých

 

Výpovědní hodnota

Zvýšené hodnoty koncentrace alfa- 1-antitrypsinu v séru

 • akutní zánětlivé choroby – vzestup již za 12 – 24 hodin, maximum 4. – 5. den
 • chronické záněty
 • akutní a chronická hepatitida
 • alkoholická cirhóza
 • u adenokarcinomů a tumorů skvamózních buněk může být alfa-1-antitrypsin > 5 g/l
 • nekrózy
 • osoby trvale pobývající v znečištěném prostředí

Alfa-1-antitrypsin je reaktant akutní fáze, proto jeho zvýšení může zamaskovat přítomnost genetické varianty se sníženou antiproteinázovou aktivitou.

 

Snížené hodnoty koncentrace alfa-1-antitrypsinu v séru

 • u některých geneticky podmíněných variant

 

Klinicky zajímavé jsou především AAT deficience, které jsou asoiciovány s plicními a jaterními onemocněními.

 

Další info

www.enclabmed.cz